ผบ.ทบ.ประกาศนโยบายนำอุดมการณ์ ยึดมั่น ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประชาชนมีความสุข

3227

บรรยากาศที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ครั้งที่ 8/2563  ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อมอบงานนโยบายการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564

โดยผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า การดำเนินงานต่อจากนี้จะเป็นการสานต่อนโยบายอดีตผู้บัญชาการทหารบก เพื่อพัฒนากองทัพบกในมิติที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งกำลังพลทุกนายมีความสำคัญและต้องตระหนักถึงอุดมการณ์ทางทหารที่กองทัพบกยึดมั่นมาตลอด คือ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน” กองทัพบกเป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคงที่จะทำให้ประชาชนมีความสุข

ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบนโยบายด้านการดูแลสิทธิกำลังพลให้มีความชัดเจนและถูกต้อง เข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา ดูแลสิทธิสวัสดิการและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ทั้งนี้การปฏิรูปกองทัพในด้านต่าง ๆ จะดำเนินการต่อ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาแก้ไขในแต่ละเรื่อง ที่ผ่านมามีการปฏิรูปเรื่องสวัสดิการ การจัดมืออาชีพเข้ามาบริหารจัดการ และในส่วนของการดูแลกำลังพลชั้นผู้น้อยด้านการเคหะได้มีข้อตกลงกับธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ช่วยในการวางแผน

เรื่องการช่วยเหลือประชาชนจากภัยธรรมชาติ และจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทุกหน่วยทหารเข้าช่วยเหลือให้ทันต่อความเดือดร้อน รวมถึงการเร่งฟื้นฟูความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที

ส่วนภัยจากยาเสพติดและแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบผ่านแนวชายแดน ขณะนี้กองกำลังชายแดนทั้ง 7 ยังคงดำรงความต่อเนื่อง ตรวจตราครอบคลุมในพื้นที่ 4,600 กิโลเมตร ตลอดจนช่องทางที่เป็นจุดผ่านแดน และช่องทางธรรมชาติ 1,093 แห่ง ซึ่งกำลังพลทุกนายพร้อมทุ่มเท อุทิศตนปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างดีที่สุด