ราชกิจจาฯประกาศ จำกัดความเร็ว และห้ามใช้เสียงรอบเขตพระราชฐาน 3 ถนนสำคัญกทม.

2784

จากที่เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (901 แลนด์) พ.ศ. 2564

“ด้วยกองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ดำเนินการรณรงค์และกวดขันวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในบริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนและสถานที่ราชการที่สำคัญ จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการกำหนดอัตราความเร็วของรถและการใช้เสียงในถนนสายต่างๆ โดยข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจาดวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นใป

โดยมีการจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกยมราชถึงแยกพาณิชการ และห้ามใช้เยงบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (901 แลนด์) ตามเงื่อนไข ดังนี้

– ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกยมราชถึงแยกพาณิชการ – ถนนพระรามที่ 5 ตั้งแต่แยกพาณิชการ ถึงแยกวัดเบญจมบพิตร – ถนนสวรรคโลก ตั้งแต่แยกยมราชถึงแยกเสาวนีย์ ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564”

ขณะที่ลงนามท้ายประกาศโดย พลตำรวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรกรุงเทพมหานคร ข้อบังคับนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และ ให้ยกเลิกข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

อย่างไรก็ตามทีมข่าวเดอะทรูธ ได้ตรวจสอบไปที่ พรบ.การชุมนุมสาธารณะ หรือ  “พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558”

หมวด 1  บททั่วไป ใน มาตรา 7  “การจัดการชุมนุมสาธารณะในรัศมีหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรจากพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาทหรือของพระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป พระราชนิเวศน์ พระตำหนัก หรือจากที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ประทับหรือพำนัก หรือสถานที่พำนักของพระราชอาคันตุกะ จะกระทำมิได้

การจัดการชุมนุมสาธารณะภายในพื้นที่ของรัฐสภา ทำเนียบรัฐบาล และศาลจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีการจัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะภายในพื้นที่นั้น

ศาลตามวรรคสองหมายความถึง ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหารและศาลอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาล”

ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบร้อยของประชาชน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจประกาศห้ามชุมนุมในรัศมีไม่เกินห้าสิบเมตรรอบสถานที่ตามวรรคสอง  ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงจำนวนของผู้เข้าร่วมชุมนุมและพฤติการณ์ในการชุมนุมด้วย