พล.อ.หม่อมเจ้าจุลเจิม โพสต์หลังโปรดเกล้าฯ เป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

4158

จากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายทหารพิเศษ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารพิเศษ

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไท ยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ .ศ . ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ แล ะมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ จำนวน ๓ นาย ดังนี้๑. พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ๒. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ๓. พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

ขณะที่ ม.จ.จุลเจิม ยุคล หรือ ท่านชายใหม่ ก็ได้โพสต์ถึงเรื่องราวแห่งความปลาบปลื้มปีติในครั้งนี้ด้วยเช่นกันว่า ในวันนี้ #พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

#นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ จำนวน ๓ นาย ประกอบด้วย ๑. พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ๒. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ๓. พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้  ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จักถวายความจงรักภักดีเป็นราชพลีจนกว่าชีวิตหาไม่

จักปกป้องและผดุงพระบรมเดชานุภาพ ในฐานะนายทหารราชองครักษ์พิเศษ จักเทิดทูนและปกป้องพระบรมราชจักรีวงศ์ ให้สถิตเสถียรสถาพรชั่วกาลนาน จักสนองพระเดชพระคุณ ให้สมกับได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

ที่มา : เฟซบุ๊ก จุลเจิม ยุคล