รุ้งหนาวแล้ว!หมอเหรียญโชว์หนังสือถึงปธ.ศาลฎีกา เปิดใจTOP NEWS วันนี้คุยเลขาศาลยธ.

4452

จากที่ พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และผู้ก่อตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดิน ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก แจ้งการเดินทางเข้าพบเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมโดยมีบางช่วงที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง!!!

“จะเข้าพบเลขาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรมพร้อมหนังสือเพื่อขอให้นำความกราบเรียนประธานศาลฎีกาและคณะกรรมการตุลาการ(กต) เพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติผู้พิพากษาในการป้องกันไม่ให้มีผู้พิพากษาที่มีทัศนะคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมอันเป็นแนวร่วมอริราชศัตรูซึ่งจะส่งผลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นความมั่นคงของชาติโดยผมจะยึดถือลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้พิพากษาตามกฎหมาย

ดังนั้นผู้พิพากษาจึงต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยปราศจากอคติทั้งปวง ทัศนะคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับอริราชศัตรูจะนำมาซึ่งอคติ และส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยไม่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งจะนำมาซึ่งผลของการพิจารณาคดีที่จะนำมาซึ่งความไม่สงบสุขแห่งราชอาณาจักรส่งผลต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เนื่องจากภัยคุกคามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเนื่องจากทัศนะคติและค่านิยมของสังคมไทยในปัจจุบันได้ปรากฎต่อสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม ร้ายแรงจนถึงกับประกาศประทุษร้ายพระมหากษัตริย์ในที่ชุมนุมสาธารณะ หลายครั้งหลายครา หากทุกสังคมไม่จริงจังหรือเอาใจใส่สังคมที่ตนเกี่ยวข้องแล้ว สถานการณ์ภัยคุกคามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะทวีความรุนแรงจนเป็นเหตุแห่งความไม่สงบสุขแห่งราชอาณาจักรไทยและอาจเกิดการสูญเสียชีวิตของคนในชาติ

ผมจะขอความกรุณาจากเลขาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้โปรดนำความกราบเรียนประธานศาลฎีกา และคณะกรรมการตุลาการ ได้โปรดประชุมหารือหรือพิจารณาหาหนทางดำเนินการตรวจสอบทัศนะคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมของผู้พิพากษาทุกนายในสังกัดศาลยุติธรรมโดยทั่วราชอาณาจักรเพื่อให้ศาลยุติธรรมปราศจากมลทินจากการมีผู้พิพากษาที่มีทัศนะคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับอริราชศัตรูซึ่งจะทำให้ผู้พิพากษากลายเป็น ‘แนวร่วมของอริราชศัตรู’ ดังคำปราศรัยของ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ตามที่สถานีว๊อยซ์ทีวิเผยแพร่”

ต่อมา หมอเหรียญทอง ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงความคืบหน้าในกรณีดังกล่าว พร้อมทั้งนำหนังสือที่ไปยื่นต่อเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม มาให้พิจารณาอ่านเนื้อหาด้วยว่า

มีสื่อมวลชนและประชาชนสอบถามผมถึงความคืบหน้าในการที่ผมร้องเรียนผ่านเลขาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อนำความกราบเรียนต่อประธานศาลฎีกาและคณะกรรมการตุลาการ(กต) เพื่อให้มีการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้พิพากษา ทั้งนี้เพื่อให้ศาลยุติธรรมปลอดจากผู้พิพากษาที่เป็นแนวร่วมอริราชศัตรูที่คอยให้การช่วยเหลือผู้กระทำความผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ดังคำกล่าวอ้างของ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล

ทั้งนี้ผมของดการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เนื่องจากไม่ต้องการให้มีการตัดตอนข้อความบางตอนจากการสัมภาษณ์แล้วนำไปเผยแพร่ให้เกิดการเข้าใจผิดต่อศาลยุติธรรม

ผมจึงขอความกรุณาให้สื่อมวลชนหรือสาธารณชนทราบสาระรายละเอียดตามหนังสือที่ผมนำเรียนต่อเลขาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อนำความกราบเรียนไปยังประธานศาลฎีกาและคณะกรรมการตุลาการ ดังสิ่งที่แนบครับ

หมายเหตุ ต้องอ่านให้ครบทุกหน้าและทำความเข้าใจอย่างถี่ถ้วน อย่าอ่านแบบกวาดๆ ผ่านสายตา เพราะอาจจะทำให้เข้าใจกันผิดๆครับ

ล่าสุดวันนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ เหรียญทอง โพสต์เนื่องจากคุณวรเทพ(ต้น) สุวัฒนพิมพ์ มีคำถามต่อกรณีที่ผมร้องขอให้เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นำความกราบเรียนต่อประธานศาลฎีกาและคณะกรรมการตุลาการให้ทำตรวจสอบผู้พิพากษาทุกนายทั่วราชอาณาจักรโดยให้กำหนดลำดับความสำคัญเร่งด่วนที่ผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรโดยเฉพาะคดีการกระทำความผิดร้ายแรงบั่นทอนสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเป็นแนวร่วมอริราชศัตรูคอยให้การช่วยเหลือดังคลิปที่ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล(รุ้ง) ปราศรัยในที่ชุมนุมสาธารณะและเผยแพร่โดยว๊อยซ์ทีวี …

ผมก็จะไปตอบชัดชัดในรายการ ‘ขอชัดชัด’ โดยคุณวรเทพ(ต้น) สุวัฒนพิมพ์ …ท่านผู้ติดตาม TOP NEWS ติดตามกันฟังกันชัดชัดในคืนนี้ เวลา 22.20-23.10 ครับ…แล้วพบกันนะครับ”

นั่นคือข้อความที่หมอเหรียญทอง ส่งสัญญาณให้รุ้ง รวมทั้งแกนนำม็อบคนอื่นๆได้รู้ว่า กระบวนการยติธรรมมีการตัดสินด้วยพยานหลักฐาน และตุลาการ ผู้พิพากษาก็ตัดสินอยู่บนหลักอันพึงยึดถือปฏิบัติ ซึ่งต้องจับตาดูและฟังกันต่อไปว่า หมอเหรียญทองจะพูดอะไร และส่งผลอะไรหลังหนังสือไปถึงมือประธานศาลฎีกาแล้ว?!?