หมอวรงค์จัดหนัก! บุกศาลอาญาทุจริตฯฟ้องแล้วชัยวุฒิ-พวกรวม 30 คดีไทยคม

1444

จากที่นพ.วรงค์ เดชกิจวกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี ได้โพสต์ข้อความถึงนายชัยวุฒิและคณะ ถึงการฝากเตือน เรื่องการรับมอบทรัพย์สิน ของดาวเทียมไทยคม 4 และ 6 มาหลายรอบ ล่าสุดจึงต้องฟ้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ประเทศ

ทั้งนี้หมอวรงค์ ได้โพสต์ข้อความระบุเนื้อหาทั้งหมดว่า ผมจึงต้องตัดสินใจฟ้องนายชัยวุฒิ ในฐานะรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ ข้อหาการรับมอบโครงการดาวเทียมไม่เป็นไปตามสัญญา และมติคณะรัฐมนตรี ร่วมกับคณะ รวม 30 คน ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.

โดยล่าสุดวันนี้ 2 ธันวาคม 2564 หมอวรงค์ ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพ ในการเดินทางไปศาล เพื่อร้องนายชัยวุฒิ ซึ่งมีความร่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า

#สาระสำคัญการฟ้องชัยวุฒิกรณีไทยคม4และ6

สรุปสาระสำคัญในการฟ้อง ดำเนินคดีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส และคณะรวม 30 ราย

1.เมื่อฝ่ายค้านไม่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ มัวแต่ขอแก้ไขมาตรา 112 และ สนับสนุนขบวนการล้มล้างการปกครอง พวกเราจึงทำหน้าที่นี้แทนฝ่ายค้าน

2.เราเคยเตือนนายชัยวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง ต่อกรณี การโอนกรรมสิทธิ์ การส่งมอบและรับมอบทรัพย์สิน โครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ

โดยสัญญาได้ครบกำหนดแล้วตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564 เตือนแล้วเตือนอีกหลายรอบ แม้แต่ไปพบเพื่อเสนอแนะ แต่จนบัดนี้ไม่ได้รับการเอาใจใส่ ทีาจะปกป้องประโยชน์ประเทศชาติ

3.ถือว่านายชัยวุฒิ และคณะรวม 30 ราย ร่วมกันกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542  และกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 โดยมีพฤติการณ์การกระทำความผิดหลายบท หลายกรรม ต่างวาระกัน

4.สาระสำคัญของความผิดคือ

4.1 ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน ในการส่งมอบทรัพย์สินที่เป็นของรัฐคืน แต่ได้ร่วมกันแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขบวนการ ฉ้อฉลไม่ให้มีการส่งมอบทรัพย์สิน และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินบริหารจัดการดาวเทียม

4.2 ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตาม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่มีสาระสำคัญคือ ไม่ควรให้ต่ออายุหรือขยายเวลาสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ

5.นายชัยวุฒิและคณะมีทั้งสิ้น 30 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ

5.1 กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ คือจำเลยที่ 1 ถึง จำเลยที่ 5ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเอส ปลัดกระทรวง และ ผู้เกี่ยวข้องคือ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ที่ 1 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ที่ 2 นางปิยนุช วุฒิสอน ที่ 3  นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่ 4 นายภุชพงค์ โนดไธสง ที่ 5

5.2 กลุ่มเอกชน จำเลยที่ 6 ถึงจำเลยที่ 30 เป็น ผู้แทนนิติบุคคล ได้แก่ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ที่ 6 นายสมประสงค์ บุญยะชัย ที่ 7 นายบุญชัย ถิราติ ที่ 8  พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ที่ 9  ดร. ปรเมธี วิมลศิริ ที่ 10  นายสมชาย จิณโณวาท ที่ 11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ ที่ 12 นายสุพร หลักมั่นคง ที่ 13  นายเอนก พนาอภิชน ที่ 14  นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ ที่ 15 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์จำกัด (มหาชน) ที่ 16

นายกานต์ ตระกูลฮุน ที่ 17 นายสมชาย ศุภธาดา ที่ 18 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ที่ 19 นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน ที่ 20 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ที่ 21 นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล ที่ 22 นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง ที่ 23 นายอาเธอร์ หลาน เต้าอี้ ที่ 24นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ ที่ 25 นางวรางค์ ไชยวรรณ ที่ 26 นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ที่ 27 นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ที่ 28 นางสาวบังอร สุทธิพัฒนกิจ ที่ 29 นายสมิทธ์ พนมยงค์ ที่ 30

#หมอวรงค์ #พรรคไทยภักดี #ปราบโกง