“เพื่อไทย” ออกหนังสือบีบบังคับ ส.ส.ลงมติ ส่อเข้าข่ายมีความผิด ถูกยุบพรรค

2716

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 64 ทางด้านของ พรรคเพื่อไทย ได้มีการออกหนังสือ พท 0762/2564 โดยมีเนื้อหา ว่า

“เพื่อให้การตรวจสอบฝ่ายบริหารด้วยการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจข้างต้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามญัตติที่พรรคได้เสนอไป จึงขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนในการลงมติให้เป็นไปตามแนวทางและนโยบายของพรรคด้วยการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปราย”

ทั้งนี้ หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคท่านใดฝ่าฝืนไม่มาประชุมเพื่อลงมติหรือลงมติที่ผิดไปจากนโยบายของพรรคข้างต้น พรรคถือว่าสมาชิกผู้นั้นกระทำการอันเป็นการผิดวินัยและจริยธรรมของการเป็นสมาชิกพรรคอย่างร้ายแรง ซึ่งมีโทษถึงขั้นให้พ้นจากสมาชิก โดยพรรคจะดำเนินการตามข้อบังคับพรรค อย่างเด็ดขาดต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ต่อมาในวันที่ 31 สิงหาคม 64 ได้มีการเปิดเผยจาก นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ หลังจากที่ พรรคเพื่อไทยได้ออกหนังสือ ว่าข้อความในหนังสือน่าจะขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 124 วรรคหนึ่ง ตามแนวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 1/2542 เนื่องจากการออกหนังสือดังกล่าว ในเชิงบังคับล่วงหน้าว่า ส.ส. จะต้องลงมติตามความในหนังสือ นั้น ส่อเข้าข่าย “อาจเป็นปฏิปักษ์” ตามแนวที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำวินิจฉัยที่ 3/2562 ด้วย

ซึ่งทางด้านของ นายเรืองไกร ยังได้เปิดเผยอีกด้วยว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้ทำการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพื่อให้ กกต. พิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่า จะมีคำสั่งยุบพรรคเพื่อไทย หรือไม่ หรือจะมีการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย หรือไม่