กมธ. แก้รธน. เคาะที่มา ส.ส.ร. 200 คน มาจากปชช.เลือกตั้ง ใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือก

1726

วันนี้ (28 ม.ค. 2564) ที่รัฐสภา นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … กล่าวถึงความคืบหน้าการทำงานของคณะกมธ.ฯ ว่าวันนี้ที่ประชุมได้ดำเนินการลงมติร่างมาตรา 256

โดยผลการลงมติในประเด็นสำคัญ เช่น การได้มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) กมธ.ได้ลงมติเห็นควรให้มีส.ส.ร. จำนวน 200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั่วประเทศ

นอกจากนี้กมธ.ยังเห็นด้วยกับการใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งดังนั้น แต่ละจังหวัดจะมีสัดส่วนส.ส.ร.ที่แตกต่างกันตามจำนวนประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างไรก็ตาม มติดังกล่าวยังไม่ใช่ข้อยุติ ซึ่งคณะกมธ.ฯชุดนี้ทำหน้าที่พิจารณารายละเอียดซึ่งเป็นการแสดงความเห็น และกำหนดปฏิทินไว้เท่านั้น

อย่างไรก็ดีกมธ.จะอภิปรายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ก.พ.นี้ จากนั้น จะเป็นขั้นตอนการแปรญัตติ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เชิญผู้แปรญัตติ จำนวน 109 คน มาชี้แจงประกอบคำแปรญัตติในวันศุกร์ที่ 5 ก.พ.นี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกมธ.ฯ ซึ่งท้ายที่สุดการแก้ไขจะเป็นอย่างไรต้องรอที่ประชุมรัฐสภาในวันที่ 24 – 25 ก.พ.นี้