“กรมป่าไม้”ปักป้ายรุกป่าแม่น้ำภาชี 350 ไร่ โดนหนักกม.ถึง4มาตรา

6861

จากกรณีนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ และ นายชีวะภาพ ชีวะธรรมผอ. สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หอบหลักฐานแจ้งความกับตำรวจบก.ปทส. เอาผิดกับ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ

มารดา นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติฯ และ พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ หลังตรวจสอบพบมีการบุกรุกที่ดินใน จ.ราชบุรี ขณะที่ ผบก.ปทส. ยืนยันตำรวจทำงานตรงไปตรงมา ไม่เลือกข้าง

สืบเนื่องจาก น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.เขต 3 ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ร้องทุกข์ให้กรมป่าไม้ ดำเนินการตรวจสอบที่ดิน 77 แปลง เนื้อที่รวมทั้งหมดกว่า 3,098 ไร่เศษ ของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดาของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ที่มีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ

หลังรับเรื่องร้องทุกข์กรมป่าไม้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนพบว่าที่ดินที่นางสมพรครอบครองอยู่นั้น เป็นพื้นที่ป่าสงวน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี และซ้อนทับกับเขตปฏิรูปที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีการประกาศในปี 2554 และไม่มีแผนงานพร้อมงบประมาณที่จะดำเนินการ จึงไม่มีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติและแปลงที่ดินทั้งหมดซ้อนทับในเขตป่าไม้ถาวรหมายเลขที่ 8

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

ทั้งนี้ พบหลักฐานเชื่อได้ว่านางสมพร มีเจตนาครอบครองที่ดิน นส.2 โดยการซื้อเปลี่ยนมือจากบุคคลอื่นแบบผิดกฎหมาย 7 แปลง เนื้อที่ 350 ไร่ ประกอบกับที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นประเด็นปัญหาซ้อนทับที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และมีการร้องเรียนของกลุ่มชาวบ้าน ม.14 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ที่มีแผนงานจัดตั้งป่าชุมชนของหมู่บ้าน โดยมีตัวแทนของนางสมพรเข้าร่วมตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย ก่อนจะแสดงเจตนามอบให้จัดตั้งป่าชุมชนของหมู่บ้าน ถือเป็นการแสดงเจตนาครอบครอง นส.2 แบบผิดกฎหมายของนางสมพร

นอกจากนี้ ได้มีการตรวจสอบพบว่า นางสมพร ครอบครองที่ดินมือเปล่าแบบผิดกฎหมาย ภบท.5 อีก 1 แปลง เนื้อที่ 9 0ไร่ ในท้องที่หมู่ 3 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยตรวจสอบพบหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อ นางสมพร จ่ายเงินค่าที่ดินมือเปล่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 90 ไร่ ในช่วงปี 2553-2556

ส่วนเอกสารโฉนดที่ดิน 1 แปลงและ นส.3 อีก 14 ฉบับอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบ ขณะนี้พบความผิดฐานบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 450 ไร่ เป็นที่ดิน ภบท.5 และ นส.2 รวมทั้งแจ้งความดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิที่ดิน นส.3 ก รวม 55 แปลง

และเสนอให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินของนางสมพร ที่เป็นนส.3 ก อีกประมาณ 2,000 ไร่ เบื้องต้นพบเข้าข่ายความผิดตาม ม.14 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ม.54 พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484

ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) กรมที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ผู้นำชุมชนหมู่ 14 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ร่วมกันปักป้ายประกาศยึดที่ดินของนางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ โดยที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี แปลงที่ 1 จำนวน 350 ไร่

โดยป้ายดังกล่าวระบุว่า พื้นที่ตรวจยึดบริเวณนี้ปรากฏการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 53 ฐาน “ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายบำ เข้ายึดถือและครอบครองป่าผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต”

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 “ยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถางทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนญาต”

ความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9 ฐาน “เข้าไปยึดถือครอบครอง ก่อสร้าง เผาป่า ทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินในที่ดินของรัฐโดยไม่มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 97 ฐาน “กระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ”

สำหรับที่ดิน 350 ไร่ตรวจยึดโดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 1 (ภาคกลาง) , ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์บำ (ศปก.พป.) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รบ.1 (จอมบึง) สังกัดศูนย์ป่าไม้ราชบุรี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) กรมป่าไม้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ปิดประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2564