นานแค่ไหนจะเหมือนเดิม!!!โควิด-19 ระบาดพุ่ง!?! ทำคนหนุ่มสาวสหรัฐนับล้าน ต้องอพยพย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย จากเมืองสู่ชนบท ครอบครัวขาดรายได้ ต้องใช้เงินสะสม

2151

การระบาดของไวรัสสายพันธ์ใหม่ โควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจและสังคมอเมริกันอย่างลึกซึ้ง ในทุกด้าน   คนหนุ่มสาวในสหรัฐต้องเผชิญปัญหาการป่วยติดเชื้อโควิด-19 มหาวิทยาลัยปิด ไม่มีรายได้ ทำให้ต้องย้ายที่อยู่ฉับพลัน ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างไม่ทันตั้งตัว นับล้านๆคน กลับบ้านครอบครัวขาดรายได้ ต้องใช้เงินสะสม ปัญหานี้ยังหาที่สิ้นสุดไม่ได้ เพราะการระบาดไวรัสยังพุ่งไม่หยุด

ในช่วงแรก นักวิจัยรายงานว่าของการระบาดของโรคโควิด-19 ในสหรัฐ ไวรัสมักไม่จู่โจมกลุ่มคนที่มีอายุน้อย แต่กลับแสดงอาการรุนแรงในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนแล้ว

เมื่อเดือนที่ผ่านมา แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อต่างออกมาเตือนว่าโรคโควิด-19 เริ่มส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนอายุน้อยเพิ่มขึ้นและมีอาการสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นอกจากปัญหาการระบาดไวรัสโควิด-19 แล้วหนุ่มสาวระดับอายุ 18-29 ซึ่งอยู่ในวัยศึกษา และบางส่วนทำงานประจำต่างได้รับผลกระทบอย่างมากในการดำเนินชีวิตประจำวัน

เมื่อไวรัสระบาด รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ได้ประกาศล็อกดาวน์เมืองหลายแห่งอย่างฉับพลัน เป็นผลให้มีการปิดสถานศึกษา ธุรกิจปิดงาน คนหนุ่มสาวที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ได้รับผลกระทบนี้ ต้องรีบหาที่อยู่ใหม่เพราะ ไม่ได้เรียน ไม่มีงานพิเศษ หรืองานประจำทำเหมือนช่วงเวลาก่อนไวรัสระบาด  สถานที่แรกที่พวกเขาคิดถึงคือ บ้านของพ่อแม่ ครอบครัวเดิม ซึ่งส่งผลให้ต้องกลับมาอยุ่ร่วมกันเกิดผลกระทบทั้งด้านดีและด้านเสียแก่สภาวะการณ์ใหม่ที่ไม่มีใครคาดไว้ล่วงหน้า

Pew Research Center ได้ทำการสำรวจและรายงานผลว่า เมื่อเกิดการระบาดไวรัส คนหนุ่มสาวที่อายุต่ำกว่า 30 ปี มีการย้ายถิ่นที่อยู่ทันที่ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพติดโควิด หรือป่วยโรคอื่นๆ และปัญหาเรื่องการเงิน ทำให้ต้องกลับไปอยู่กับพ่อแม่ หรือญาติที่รุ้จักกันและสามารถไปพักร่วมกันได้ การสำรวจพบว่าเหตุผลที่คนหนุ่มสาวย้ายที่อยู่ 3% เป็นเพราะโควิด-19 และ 8% เพราะเหตุผลอื่นๆ รวมแล้วย้ายถิ่นที่อยู่ 12% ซึ่งมากกว่าปีก่อนในช่วงเวลาเดียวกันที่ย้ายที่อยู่ 10% ด้วยเหตุผลอื่นๆ  ซึ่งข้อมูลของ Census Data แสดงว่ามีการย้ายที่อยู่มากกว่าอดีตถึง 50% เมื่อเทียบกับปี 1980

เยาวชนอายุ 18-29 ปีส่วนใหญ่ย้ายที่พัก หรือย้ายกลับไปอยู่กับครอบครัวในช่วงโควิด-19 ระบาด นับเป็น 3 เท่าของคนที่อายุระหว่าง 30-45 ปี ขณะที่คนอายุ 30-64 ปีจึงย้ายเข้าไปอยู่ในที่อยู่ใหม่ด้วยเหตุผล การสมรส หรือการเข้าพักในที่แห่งใหม่ในช่วงวัยชรา เป็นต้น

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินคนหนุ่มสาวก็มักเลือกจะกลับไปบ้านพ่อแม่ เกือบ1 ใน 4 ของคนหนุ่มสาวต้องย้ายถิ่นเมื่อโรงเรียนและมหาวิทยาลัยปิด ส่วน 1 ใน 4 บอกว่าต้องย้ายที่อยู่เพราะไม่มีเงิน ไม่มีงานทำ และกว่า 3 ใน 4 บอกย้ายที่อยู่เพราะกลัวไวรัสระบาดเพิ่มในที่อยู่ของพวกเขา มีเพียง 1 ส่วนที่บอกว่าต้องการใกล้ชิดครอบครัว คนหนุ่มสาวจากเมืองใหญ่มุ่งหน้าสู่ชนบทจำนวนมาก

คำถามคือการย้ายถิ่นนี้เป็นไปอย่างถาวรหรือไม่ เมื่อสถานศึกษาเปิดคนหนุ่มสาวจะสามารถกลับมาเรียนที่เดิมได้หรือไม่  รายได้ที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตแบบเดิม จะกลับมาได้เมื่อไหร่ เมื่องานไม่มีให้ทำ สภาพเศรษฐกิจโดยรวมดิ่งเหวลากยาว  ช่วงเวลายากลำบากนี้ครอบครัวไหน มีฐานะทางเศรษฐกิจดีโดยพื้นฐาน อาจยังพอรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้  แต่ครอบครัวไหนฐานะเศรษฐกิจไม่แข็งแรง การกลับเข้ามาอยู่กับครอบครัว ทำให้จำนวนสมาชิกใหญ่ขึ้น อาจได้ผลดีในการเพิ่มความสัมพันธ์ใกล้ชิดในครอบครัว แต่ผลทางด้านเศรษฐกิจ อาจมีปัญหา

…………………………………

https://www.cbsnews.com/news/coronavirus-moving-young-people-parents-relocation/?ftag=CNM-00-10aac3a