เตือนกันไว้! รัฐเข้มคุมก่อสร้างอาคาร สร้างใหม่ต้องถูกต้องตามกฏกระทรวงและอนุรักษ์พลังงาน ฝ่าฝืนอาจเจอยึดใบอนุญาต

2059

รัฐฯประกาศเดินหน้าคุมก่อสร้างอาคารใหม่ เพื่อให้อยู่ในข้อกำหนดของกฏกระทรวง มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ควบคุมอาคาร 9 ประเภท ทำผิดอาจถูกยึดใบอนุญาต

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมครม. เมื่อวันที่ 8 ก.ค.63 ที่ประชุมเห็นชอบร่างกฎกระทรวง กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ..ซึ่งเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงเดิม เพื่อให้การกำกับดูแลและควบคุมการออกแบบอาคารมีการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดภาระการลงทุนจัดหาไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประเทศ สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานมีสาระสำคัญดังนี้

1. กำหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร เช่น การก่อสร้างอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ 1)สถานศึกษา 2)สำนักงานหรือที่ทำการ 3)อาคารชุมนุมคน 4)โรงมหรสพ 5)สถานบริการ 6)โรงแรม 7)สถานพยาบาล 8)ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า และ 9)อาคารชุด
2. กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคาร เช่น ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของระบบเปลือกอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ ในแต่ละประเภทและขนาดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประกาศกำหนด
3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการออกแบบอาคาร เช่น ต้องแสดงรายการคำนวณเป็นไปตามวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประกาศกำหนด หรือวิธีการตามมาตรฐาน ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ หรือสมาคมสถาปนิกสยามฯ หรือมาตรฐาน ที่ คณะกรรมการควบคุมอาคารให้การรับรอง
4. การดัดแปลงอาคารที่มีผลเป็นการดัดแปลงพื้นที่รวมกันทุกชั้นในอาคารหลังเดียวกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีการออกแบบอาคารในส่วนที่ดัดแปลงนั้นให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จะส่งผลให้อาคารทั้ง 9 ประเภทที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงที่มีขนาดพื้นที่รวมกันทุกชั้นตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องออกแบบให้ระบบต่างๆมีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานในการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่ประหยัดพลังงานในประเทศ โดยหากเจ้าของไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษตามกฎหมายควบคุมอาคาร คือ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือเปิดใช้งานอาคารหากไม่แก้ไขปรับปรุงให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

……………………………………….