2ฝ่ายโต้กันเดือด! โปรดเกล้าฯคำนำหน้าสตรีได้รับเครื่องราชฯ “ท่านผู้หญิง-คุณหญิง” ผู้มีความจงรักภักดี

1269

จากกรณีที่เว็บไซต์ราชดิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศการใช้คำนำหน้านามสตรี ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

โดยที่ทรงพระราชดำริด้วยพระราชหฤทัยระลึกถึงพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า อันเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่บุรุษและสตรีผู้มีความจงรักภักดี ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะสตรีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า นับเป็นผู้ได้รับเกียรติยศจากองค์พระมหากษัตริย์ สมควรได้รับการยกย่องแม้มิได้สมรส

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สตรีทุกคนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า และชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ใช้คำนำหน้านามว่า

“ท่านผู้หญิง” และให้สตรีทุกคนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าตติยจุลจอมเกล้า และจตุตถจุลจอมเกล้า ใช้คำนำหน้านามว่า “คุณหญิง”

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

ต่อมาทางด้านของ นายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ผู้ถูกหมายจับตามความผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ซึ่งลี้ภัยอยู่ในฝรั่งเศส ก็ได้โพสต์ข้อความว่า

ในที่สุดก็ออกประกาศมาเป็นอย่างทางการ หลังจากใช้เขียนนำหน้าชื่อ สุภาพสตรีท่านใด “แม้มิได้สมรส” แต่ถ้า “ได้รับเกียรติยศจากองค์พระมหากษัตริย์” ได้เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ก็ให้ใช้คำนำหน้าว่า “ท่านผู้หญิง” และ “คุณหญิง”

ในขณะที่ทางด้าน นายกันติพจน์ สิริภักดิสกุล ที่ปรึกษาและเลขานุการคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่า

#แก้อะไร สงสัยใช่มั้ย #จะอธิบายให้ฟัง… ตั้งแต่โบราณมา การใช้คำนำหน้านามสตรี ว่า “#ท่านผู้หญิง” หรือ “#คุณหญิง” จะเกี่ยวพันกับ #บรรดาศักดิ์ของสามี หรือสตรีผู้ที่ #สมรสแล้ว เท่านั้น
ต่อมา ยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ให้ใช้เป็นคำนำหน้าได้โดยอนุโลม ไม่ต้องยึดถือบรรดาศักดิ์ของสามีเป็นเกณฑ์ แต่ก็ยังมีขัอแม้ว่าต้องสมรสแล้วเท่านั้น #หากยังไม่สมรส แต่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฝ่ายใน) ตั้งแต่ชั้น #จตุตถจุลจอมเกล้า ขึ้นไป ให้ใช้คำนำนามว่า “#คุณ” แทน
เนื่องจากว่า…
เงื่อนไขการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า จะพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย ผู้ได้รับเกียรติยศจากองค์พระมหากษัตริย์ #สมควรได้รับการยกย่องแม้มิได้สมรส จึงให้มีการปรับปรุงแก้ไข ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศการใช้คำนำหน้านามสตรีผู้ได้รับพระราชทาน #เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เป็น “ท่านผู้หญิง” หรือ “คุณหญิง” ได้ #แม้มิได้สมรส รายละเอียดตามประกาศวันนี้ (4 มีค.65)
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ