ออกมาซ่ายาก! ศาลฯเมตตา ปล่อย รุ้ง-ปนัสยา ออกมาสอบ พร้อมกำหนดเงื่อนไขสุดโหด!?

1118

หลังจากศาลอาญาถ.รัชดาภิเษก ศาลมีคำสั่งขอปล่อยชั่วคราว ของ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง เเกนนำราษฎรจำเลยที่ 5 คดีหมายเลขดำ อ.287/2564 (คดีชุมนุมปักหมุดสนามหลวง เมื่อวันที่ 19-20 ก.ย.63) และคดีหมายเลขดำอ.28872564

กรณีร่วมกันชุมนุมบริเวณห้าแยกลาดพร้าว เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.63 ที่ทนายความยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณา รวม 2 สำนวน โดยอ้างเหตุผลว่า จำเลยที่ 5 เป็นนักศึกษามีความจำเป็นจะต้องสอบเพื่อสำเร็จการศึกษาและโดยจำเลยที่ 5 ยืนยันว่า จะไม่หลบหนีหรือก่อเหตุร้ายประการอื่นอีก

โดยศาลไต่สวนพยานฝ่ายผู้ร้องนำสืบว่า จำเลยที่ 5 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาชั้นปีที่ 4 ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 มีกำหนดการสอบปลายภาคระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-16 ธ.ค. ซึ่งจำเลยที่ 5 ลงทะเบียนเรียนและต้องสอบใน 4 วิชา ทั้งนี้ ผช.ศาตราจารย์ดร. บุญเลิศ วิเศษปรีชา นำสืบว่า ในบางวิชาที่มีการรายงานแทนการสอบอาจมีการขยายระยะเวลาหลังกำหนดการสอบข้อเขียนไปอีกบ้าง แต่ในที่สุดแล้วต้องไม่เกินวันที่ 12 ม.ค.65 ซึ่งเป็นวันส่งคะแนนของบรรดาอาจารย์ผู้สอนต่อทางคณะ นอกจากนี้ในภาคเรียนที่ 2 ของปี 4 จำเลยที่ 5 จะต้องทำวิจัยส่วนบุคคลเพื่อจบการศึกษาซึ่งต้องใช้เวลาในการค้นคว้าและเก็บข้อมูลภาคสนาม 1 ภาคเรียน

ทั้งนี้ศาลได้กำหนดเงื่อนไขต่อจำเลยที่ 5 ว่าจะต้องไม่ทำกิจกรรมทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ร่วมการชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง ไม่ออกนอกราชอาณาจักร ยินดีอยู่ในเคหสถานโดยจำกัดเวลาหรือตลอดเวลา ในบ้านเมือง ไม่ออกนอกราชอาณาจักร ยินดีอยู่ในเคหสถาน โดยจำกัดเวลาหรือตลอดเวลาตามที่ศาลสั่ง เว้นแต่การไปเล่าเรียนศึกษาทั้งจำเลยที่ 5 มีบิดามารดา และผช.ศาตราจารย์ ดร. บุญเลิศ วิเศษปรีชา อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมจะกำกับดูแลให้จำเลยที่ 5 อยู่ในเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนด

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ศาลนี้เคยมีคำสั่งให้ยกเลิกการปล่อยชั่วคราวและขังจำเลยที่ 5ไว้เนื่องจากเกรงว่าจำเลยที่ 5 จะก่อเหตุร้ายประการอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 108/1(3 )

อย่างไรก็ตามการพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเป็นการใช้อำนาจของรัฐเพื่อ จำกัด สิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งศาลจะต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากการก่อเหตุร้ายกับสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาโดยไม่ จำกัด สิทธิเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ดังนั้นการที่จำเลยที่ 5 มีภาระในเรื่องการเรียนที่จะต้องเสียหายจากการคุมขังจึงเป็นเหตุที่สามารถได้รับการพิจารณาเมื่อคำนึงถึงความเสียหายที่จำเลยที่ 5 อาจก่อขึ้นอีกนั้นอาจ จำกัด ควบคุมได้โดยการที่จำเลยที่ 5 ยินยอมและตั้งใจปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ของศาลที่เข้มงวดยิ่งขึ้นและด้วยการกำหนดเงื่อนไขเงื่อนเวลาและมาตรการกำกับดูแลที่เหมาะสม โดยให้ผช.ศาตราจารย์ดร. บุญเลิศ วิเศษปรีชาเป็นผู้กํากับดูแลให้จําเลยที่ 5 ปฏิบัติตามคําสั่งศาล ให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์หากผิดสัญญาให้ปรับผู้ประกันเป็นเงิน 90,000 บาท โดยไม่เรียกหลักประกัน

อย่างไรก็ตามทางด้านนายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความจากศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา ยังไม่สามารถปล่อยน.ส.ปนัสยา หรือรุ้ง ออกมาได้เพราะติดหมายขังของศาลอาญากรุงเทพใต้ซึ่งพรุ่งนี้ตนจะไปยื่นเรื่องขอประกัน ส่วน นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน แกนนำที่เป็นนักศึกษาและถูกคุมขังอยู่นั้น ทางทีมทนายกำลังเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการสอบเพื่อยื่นคำร้องให้ศาลพิจารณาปล่อยชั่วคราวออกมาเช่นกัน