เปิดตำแหน่ง คณะบริหารใหม่ พรรคเพื่อไทย สมพงษ์ นั่งหัวหน้าพรรคตามเดิม

3558

ล่าสุดทางด้านของ พรรคเพื่อไทย ได้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการบริหาร ที่เริ่มปรับล่าสุดในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หัวหน้าพรรค
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

รองหัวหน้าพรรค
น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
นายชูศักดิ์ ศิรินิล
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
นายเกรียง กัลป์ตินันท์
นายกิตติรัตต์ ณ ระนอง
พล.ต.ท.สมศักดิ์ จันทะพิงค์
นายไชยา พรหมา

เลขาธิการพรรค
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง

รองเลขาธิการพรรค
นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล
นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม
นายสรวงศ์ เทียนทอง

โฆษกพรรค
น.ส.อรุณี กาสยานนท์

นายทะเบียน
นายจักรพงษ์ แสงมณี

เหรัญญิกพรรค
น.ส.ธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์

ผู้อำนวยการพรรค
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย