หลักฐานแน่น!! จดหมายถอด “สุชาติ” พ้นศิลปินแห่งชาติ ชี้ชัดโพสต์หมิ่นเหม่กระทบสถาบันฯ

1679

สืบเนื่องจากกรณีกระแสข่าวถอดถอนนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี จากทำเนียบศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.2554 โดยมีการลงมติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านนั้น จนต่อมาสังคมมีการตั้งคำถามว่า ที่นายสุชาติ ถูกปลดนั้น อาจจะมีส่วนที่เจ้าตัวมักโพสต์ข้อความพาดพิงสถาบันฯ

ทั้งนี้ที่ผ่านมา นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ระบุว่า ตนเองไม่ทราบว่า ทำอะไรผิดถึงถูกปลด และท้าให้กระทรวงวัฒนธรรมเร่งส่งหนังสือมาชี้แจง แต่ระหว่างนั้นก็ยังคงโพสต์พาดพิงสถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง และเจ้าตัวก็โพสต์เองว่า ถ้าคำว่า “ประยุทธ์ออกไป” “ยกเลิก ส.ว.ลากตั้ง” และ “ยกเลิก ม.112” เป็น “ตวามประพฤติเสื่อมเสีย” ในสายตาของ กก.วัฒนธรรม ก็บอกมาเลยครับ รวมทั้งนายสุชาติ ยังโพสต์ตั้งคำถามเรื่องงบสถาบันฯ และหนุนม็อบ 3 นิ้วมาโดยตลอด

 

และในเอกสารจากกระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้เผยแพร่เรื่องการยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติ ของนายสุชาตินั้น มีความโดยสรุปว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้แจ้งมติคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติจากการพิจารณาในการประชุมลับกรณีการแสดงพฤติการณ์อันไม่เหมาะสมของนายสุชาติ ซึ่งได้กระทำการโพสต์ข้อความที่เป็นประเด็นขัดแย้งในสังคมในเฟซบุ๊กอยู่เป็นประจำ โดยมีถ้อยคำหรือภาพที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันฯ

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ที่ร่วมประชุม ให้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติเนื่องจากนายสุชาติ โพสต์ถ้อยคำหรือภาพที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันหลักที่คนไทยทั้งชาติให้ความเคารพเทิดทูนโดยไม่สมควรและไม่เหมาะสม ซึ่งตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 6 ถือเป็นวัฒนธรรมในสังคมไทยที่สำคัญ ศิลปิปนแห่งชาติต้องเคารพในหลักวัฒนธรรมธรรมไทย และต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ประพฤติปฏิบัติโดยแสดงออกทางกาย วาจา ใจ ที่ไม่ส่งผลให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

เอกสารดังกล่าว ยังระบุด้วยว่า การกระทำดังกล่าวของนายสุชาติ เป็นความประพฤติที่เสื่อมเสียต่อการเป็นศิลปินแห่งชาติ ตามข้อ 10 วรรคสอง ของกฎกระทรวง กำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2555 และแก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ข้อ 2

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมพิจารณาแล้ว ขอแจ้งยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติของนายสุชาติ และงดจ่ายประโยชน์ตอบแทน อย่างไรก็ตาม หากไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม สามารถทำหนังสือชี้แจงภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ โดยถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับที่ซอง ยื่น ณ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้หนังสือดังกล่าว ลงนามโดย นางอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

อย่างไรก็ตามมีข่าวรายงานว่า นายสุชาติ เปิดเผยหลังได้รับหนังสือดังกล่าวว่า จะเดินหน้าสู้ เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ผู้อื่นไว้ศึกษาต่อไป และในเฟซบุ๊กของเจ้าตัวยังมีข้อความไม่เหมาะสม โพสต์พาดพิงถึงสถาบันฯอีกด้วย ทำให้มีหลาย ๆ คอมเม้นต์เข้ามาตำหนิว่า เหมือนคนพาล ในเมื่อรู้อยู่แล้วว่าผิดอะไร หลักฐานชัดเจนมาก ๆ ยังกล้าทำอีก แบบนี้ก็สมควรแล้วที่จะถูกปลด เพราะพฤติกรรมไม่เหมาะสมจริง ๆ

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ในเฟซบุ๊กของนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ได้โพสต์ชี้แจงด้วยว่า ผมเงียบก็เพราะอยากให้เวลา “ศิลปินแห่งชาติ” คนอื่น ๆ ที่มีมากกว่า 200 ได้เปิดเผยธาตุแท้ของตนเอง และที่เงียบมา 10 วัน ก็เพื่อหาข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นในกระทรวงวัฒนธรรม กก.วัฒนธรรม ที่เรียกว่า “ผู้ทรงคุณวุฒิ” มีแห่งหนมาจากไหน ทำไมจู่ ๆ จึงมาสอดไส้เปลี่ยนกฎกระทรวง และที่สำคัญคืออยากรอเห็นลายเซ็นของหนังสือถอดถอนว่าจะเป็นผู้ใด เช่น ประธาน กก.วัฒนธรรม รัฐมนตรี ก.วัฒนธรรม ปลัด ก.วัฒนธรรม หรือเจ้าของสอดไส้ที่เป็น “ส.ว.ลากตั้ง” ( พลอากาศเอก ) คนนั้น แต่แล้วในที่สุด ผู้รับเคราะห์กลับเป็นลายเซ็นของข้าราชการระดับ “รองอธิบดี” และที่มีสื่อเสี้ยมบางแห่งเอาไปเป็นข่าวว่า “เป็นมติเอกฉันท์” ของ กก.วัฒนธรรม ก็ไม่เป็นความจริง แต่ “สื่อมวลสัตว์” ( คำของ “ส.ศิวรักษ์” ) แห่งนั้นกลับนำไปประจานให้เสียหายก่อนมีหนังสือถอดถอนมาปรากฎว่า “สุชาติหน้าจ๋อย” ( มึงนั่นแหละจะ “หน้าจ๋อย” จนเหลือไม่ถึงสามนิ้ว ถ้ากูจะไล่ฟ้อง ! )