ปธ.กมธ.เผยเหตุการณ์คืน12ธ.ค. คือคำตอบราบ11 ไม่ใช่กองกำลังในพระองค์

1523

จากที่วันนี้(15 ธ.ค.63) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ สมาชิกวุฒิสภา และประธานกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา กล่าวถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่เยาวชนจิตอาสา ที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 บางเขน กรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เมื่อค่ำวันที่ 12 ธ.ค.63นั้น

ทั้งนี้ประธานกมธ.พิทักษ์และเทิดทูนสถาบันฯ กล่าวว่า มีหลายคนมาพูดคุยเรื่องนี้ทั้งผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ รวมถึงเด็กๆ ลูกหลานที่คุ้นเคยซึ่งทุกคนต่างรู้สึกเช่นเดียวกัน โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นที่ทรงพระราชทานข้อคิด ข้อห่วงใย คำแนะนำให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ทั้งยังเป็นมงคลแก่คนไทยทั้งปวง ที่ได้อ่านหรือรับฟังพระราชดำรัสในวันนั้น นับเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าสำหรับเหล่าเยาวชนและคนไทยในอันจะนำไปคิดวิเคราะห์และใช้เป็นเครื่องนำทางชีวิตต่อไป

“ติดตามเรื่องนี้ได้เห็นข้อเท็จจริงที่สำคัญอยู่เรื่องหนึ่งหรือไม่ ผมได้อธิบายลูกหลานที่มาคุยด้วย เห็นหรือยังว่ากรมทหารราบที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือที่เรียกกันว่า ราบ 11 นั้นถูกใช้อย่างไร เพื่อการใด

หน่วยทหารราบหน่วยนี้ได้ถูกแปรสภาพจากหน่วยกำลังรบของกองทัพบก เป็นศูนย์ฝึกและพัฒนาเยาวชน พัฒนาภาวะผู้นำ พัฒนาหลักการดำรงชีวิต ไม่ใช่กองกำลังในพระองค์อย่างที่มีการพูดกล่าวหากันทั่วไป จากหน่วยที่เคยถูกใช้เป็นที่ตั้งของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ ศอฉ. แก้ปัญหาการเมือง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเยาวชน พัฒนาจิตใจ พัฒนาสังคม เป็นศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีแต่จะพัฒนาในทางสร้างสรรค์ยิ่งๆ ขึ้นไป นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่พระองค์ท่านทรงทำให้กับบ้านเมือง และทั้งหมดนี้เป็นไปตามพระปฐมบรมราชโองการ สืบสาน รักษา ต่อยอด นี่คือความจริงที่ลูกหลานได้เข้าใจกันเสียที”

นอกจากนี้ นายสุวพันธุ์ ยังกล่าวอีกว่า ดีใจกับเยาวชนทั้ง 271 คนที่ได้เข้าเฝ้าฯอย่างใกล้ชิด ได้ตั้งคำถามข้อสงสัยที่มีในใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของเยาวชนที่มีต่อในหลวง และพระราชินีของพวกเขา ทำให้ผมได้เห็นถึงความรัก ความห่วงใยที่พวกเขามีต่อทั้งสองพระองค์ ดีใจกับพวกเขาที่ในหลวงทรงมีพระราชดำรัสตอบ พระองค์ท่านไม่ได้อ่าน ไม่ได้ใช้ภาษาเขียน เป็นพระราชดำรัสที่มาจากพระราชหฤทัยอย่างแท้จริง ถ้าพูดแบบคนธรรมดา การถามและตอบเป็นเรื่องจากใจถึงใจ จากใจของพระเจ้าแผ่นดินสู่ใจของลูกหลานพระองค์ท่าน ผมเชื่อว่าเยาวชนทั้ง 271 คนจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีในครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบๆตัวเขา

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

พระราชดำรัสได้สะท้อนให้เห็นกันทั่วไปว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยอย่างแท้จริง พระองค์ทรงอยู่เหนือความขัดแย้งใดๆ ทรงปรับเปลี่ยนในหลายสิ่งให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและราษฎร ทรงยึดมั่นพระราชปณิธานปิดทองหลังพระมาโดยตลอด ทรงมีพระขันติวิริยะอย่างไม่ย่อท้อ ที่สำคัญยิ่งพระองค์ท่านทรงยึดเอาประโยชน์ของแผ่นดินและประชาชนเป็นที่ตั้ง จึงทรงครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างแท้จริง”

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน การสร้างเมล็ดพันธุ์เยาวชนที่เป็นเมล็ดพันธุ์ดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีภาวะผู้นำ มีจิตอาสา ยึดมั่นในประโยชน์ของส่วนรวม จะขอน้อมนำแนวทางตามพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน นำทางการทำงานด้านเยาวชนของคณะกรรมาธิการ รวมทั้งจะติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดำเนินการของภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำไปสู่การทำให้ชาติไทย คนไทย ดำรงอยู่คู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไป