ก.พาณิชย์ยันมีงบฯจ่ายชัวร์!?! เตือนตรวจสอบการจ่ายส่วนต่าง”ประกันราคาข้าว”งวดแรกรอบที่ 1 (งวดที่ 3)ที่นี่!

1769

ตามที่รัฐบาล ได้อนุมัติ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 มีโดยมีเกษตกรขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 8.79 แสนครัวเรือน ซึ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินให้กับธนาคารแต่ละสาขา ในวัน16 พ.ย งวดแรกนั้น ทางกรมการค้าภายใน ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 3) ดังนี้

ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ 

การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ไปแล้วนั้น

มติที่ประชุม ครั้งที่ 26/2563  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 รอบที่ 1 (งวดที่ 3) ระบุวันที่คาดจะเก็บเกี่ยวถึงวันที่ 16-22  พฤศจิกายน 2563 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้คือ

ราคาประกัน   

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                   ตันละ 11,940.67 บาท

2.ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่        ตันละ 11,718.59 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า                         ตันละ   8,963.80 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                  ตันละ   9,944.39 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว                     ตันละ   11,003.42 บาท

สำหรับ การชดชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 3 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

ราคาชดเชย 

1.ข้าวเปลือกหอมมะลิ                        ตันละ  3,059.33 บาท

2.ข้าวเปลือกมะลินอกพื้นที่                   ตันละ  2,281.41 บาท

3.ข้าวเปลือกเจ้า                              ตันละ  1,036.20 บาท

4.ข้าวเปลือกหอมปทุม                       ตันละ  1,055.61 บาท

5.ข้าวเปลือกเหนียว                          ตันละ  996.58 บาท

คลิก ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร ยอดเงินส่วนต่างราคา https://chongkho.inbaac.com/