กกต.เผยแพร่ 6 ข้อห้าม “สำหรับประชาชน” ช่วงเลือกตั้งอบจ. มีความผิดตามกฎหมาย

3184

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่รายละเอียด 6 ข้อห้าม ในส่วนของประชาชนทั่วไป 6 ข้อ ช่วงเลือกตั้ง อบจ.

ในวันที่ 10 พ.ย.63 ทางด้านของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ทำการเผยแพร่เอกสารในเรื่อง ข้อห้ามของผู้ใดหรือบุคคลใดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โดยมีรายละเอียดในส่วนของประชาชนทั่วไป 6 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. ห้ามมิให้ผู้ใดดำเนินการย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ
2. ห้ามมิให้ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อให้ตนสมัครรับเลือกตั้ง
3. ห้ามมิให้ผู้ใดที่ไม่ใช่สัญชาติไทย เข้ามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง หรือกระทำการใดๆก็ตาม ที่ส่งผลต่อการเลือกตั้ง

4. ตั้งแค่เวลา 18.00 นาฬิกา ของวันก่อนเลือกตั้ง ห้ามมิให้ผู้ใด ทำการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการใดๆ อันส่งผลให้เกิดคุณและโทษต่อผู้ลงสมัคร
5. ห้ามมิให้ผู้ใดจ่าย แจก หรือให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เพื่อจูงใจมิให้ไปออกเสียงลงคะแนน หรือส่งผลต่อการลงคะแนนเสียง
6. ห้ามผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะเป็นสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ที่ทำให้ส่งผลกระทบต่อการลงคะแนนเสียง