สว.ให้กำลังใจพร้อมแนะกองทุนสื่อขณะเข้ารายงานประจำปี ชี้ผลดำเนินงานทำได้ค่อนข้างดี

3603

ส.ว. ให้กำลังใจ พร้อมเสนอแนะกองทุนสื่อ หลังเข้ารายงานประจำปี 64 ต่อที่ประชุมวุฒิสภา ชี้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ทำได้ค่อนข้างดี

จากที่วันนี้ 29 สิงหาคม 2565 ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และคณะ ได้เข้าชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุมวุฒิสภา

โดยกล่าวว่า การจัดทำแผนแต่ละปีทางกองทุน ได้คำนึงถึงองค์ประกอบ 4-5 ประการ ตั้งแต่เจตนารมณ์การก่อตั้งกองทุน ที่ให้ความสำคัญต่อสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน แผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนค่านิยม

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ที่คำนึงถึงยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 แผน 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ ระยะที่ 2 พ.ศ. 2566 – 2570 ที่คำนึงถึงนโยบายของรัฐบาล และส่วนสุดท้ายคือสภาพแวดล้อมของประเทศและสังคม

โดยผลการประเมินการดำเนินงานของกองทุน ทั้ง 4 มิติ ในปีงบประมาณ 2564 ภาพรวมอยู่ที่ 4.79 สูงขึ้นจากปี 2563 อยู่ที่ 4.77 คะแนน และผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ได้ 93.05 คะแนน

ทั้งนี้ ในการชี้วัดผลการดำเนินงานของกองทุน มีทั้งหลักเกณฑ์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งยอมรับว่าในเชิงคุณภาพยังชี้วัดค่อนข้างยากแต่ในอนาคตทางกองทุนจะทำให้เกิดเครื่องมือที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

‘ย้ำว่าทางกองทุน ไม่ได้ละเลยเรื่องการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งได้เตรียมจะบรรจุไว้ในแผนระยะต่อไปแล้ว และพร้อมยินดีรับทุกความเห็นจากสมาชิกวุฒิสภาเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น’

อย่างไรก็ตาม สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ชื่นชมความก้าวหน้าการทำงานของกองทุน ซึ่งนับตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ที่มีผลงานเป็นลำดับ โดยมีค่าคะแนนประเมินผลงาน และ ITA ที่อยู่ในระดับ A อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ มองว่าเป็นรายงานที่ดี เห็นภาพการทำงานของกองทุน ได้อย่างชัดเจน และมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งดำเนินงานมาได้ 6 ปี

หากดูจากจุดที่เป็นอยู่ในขณะนี้ถือว่าเป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นระดับ A ขณะเดียวกัน ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน 4 ด้าน ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ คุณภาพ และการให้บริการ ก็ได้คะแนน 4.79 ซึ่งถือว่าดีมาก

นอกจากนี้ ก็มีความเห็นข้อเสนอแนะที่ฝากไปยังกองทุน ให้เพิ่มการใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงาน ซึ่งหากมีความพอประมาณ ยึดทางสายกลาง มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี ก็จะสามารถผลิตสื่อที่ดีตามมาได้ พร้อมกับเสนอแนะให้กองทุนมีการทำงานประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพื่อลดขั้นตอนการตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดความสิ้นเปลือง และควรปรับตัวรูปแบบองค์กรให้เป็นหน่วยงานที่กะทัดรัด

ทั้งนี้ ในส่วนของการศึกษารายงานของกองทุน โดยคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรมจริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กรรมาธิการ เห็นว่า ในรายงานประจำปีนั้นไม่ปรากฏผลการดำเนินงานหรือความก้าวหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ของกองทุน ซึ่งหากมีการรายงานผลในแต่ละปีตามตัวชี้วัดจะเป็นประโยชน์ในการทบทวนความก้าวหน้าว่าบรรลุตัวชี้วัดใด

อย่างไรก็ตาม อยากให้กองทุน มีการทบทวนนิยาม พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในมิติของศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มเติม การสร้างสื่อสร้างสรรค์ ที่ทำให้สังคมมีคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น ครอบคลุมกับประชาชนทุกกลุ่มโดยเน้นเนื้อหาสาระที่สนุกเข้าใจง่ายสร้างสรรค์และแฝงแง่คิด สนับสนุนทุนสำหรับผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคง

ด้านสังคมเท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ทุกกลุ่มอายุและในสถานศึกษา ผลักดันงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนสื่อที่มีสาระเป็นประโยชน์กับสังคมสะท้อนค่านิยมที่เหมาะสมกับสังคมอย่างแท้จริง

‘ควรมีระบบประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ควรมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดกลไกและกระบวนการคัดกรองเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ ควรเน้นการผลิตสื่อที่มุ่งเผยแพร่ค่านิยมที่ดีงามให้ แก่สังคมและเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลายทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์’

อย่างไรก็ตาม ดร.ธนกร ได้กล่าวขอบคุณ สมาชิกวุฒิสภา และรับข้อสังเกต ข้อมูลที่เสนอแนะ เพื่อเสนอให้ทั้งอนุกรรมการบริหารและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์รับทราบต่อไป