ด่วน! ศาลฎีกาฟัน “ปารีณา” หลุด ส.ส.พปชร. เซ่นคดีรุกป่า ห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิต

667

ด่วน! ศาลฎีกาฟัน “ปารีณา” หลุด ส.ส.พปชร. เซ่นคดีรุกป่า ห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิต

จากกรณีที่วันนี้ (7 เมษายน 2565) มีรายงานว่าศาลฎีกา พิพากษาคดีที่ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนใน จ.ราชบุรี อันเป็น การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ ส่วนรวม

ศาลพิพากษาว่า น.ส.ปารีณา ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม มีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนับจากวันที่ 25 มี.ค.64 ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกา สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านตลอดไป และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี มีผลให้ น.ส.ปารีณา ไม่มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. สว. ผู้บริหารท้องถิ่นและดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆตามรัฐธรรมนูญมาตรา 235 วรรคสี่ และพ.ร.ป.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 81, 87 และมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ขัอ 3 ข้อ 17 ประกอบข้อ 27 วรรคสอง

ทั้งนี้ตาม พระราชบัญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 81 ระบุว่า ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือ สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิดํารงตําแหน่งทางการเมืองใด ๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลง ต้องตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างภายใน 45 วัน ส่งผลให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องจัดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรีเขต 3 ใหม่ภายในกรอบ 45 วัน