พระราชินี-เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน

3209

เมื่อเวลา 17.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2563 ที่ วัดราชโอรสาราม และวัดอรุณราชวราราม ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลราชกุมาร โดยเสด็จในการนี้ด้วย

เมื่อเสด็จฯ ถึงพระอุโบสถวัดโอรสาราม ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้า ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนันตคุณอดุลญาณบพิตร พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 3

ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา เมื่อเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธาน และทรงว่า นะโม ตัสสะ ฯ จนครบ 3 หน แล้วผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 3 ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ

เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์แล้ว เสด็จฯ ไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก)

โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการเขตจอมทอง กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินบำรุงพระอารามเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน 100 ราย เสร็จแล้วเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามถวายของที่ระลึก ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังวัดอรุณราชวราราม ซึ่งเป็นวัดที่ 2

ต่อมาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงวัดอรุณราชวราราม เสด็จฯ เข้าพระอุโบสถ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัตทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้า ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธธรรมิศราชโลกธาตุดิลก พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเที่ยนครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 2

ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลาเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้วทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธาน และทรงว่า นะโม ตัสสะ ฯ จนครบ 3 หน

แล้วผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เมื่อพระสงฆ์ครองผ้าพระกฐินเสร็จแล้วกลับมานั่งยังอาสน์สงฆ์ เสด็จฯ ไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐินทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก)

โอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเกรียงศักดิ์ เพชรหมื่นไวย ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงพระอารามเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน 100 ราย

แล้วเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามถวายของที่ระลึก ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกชานหน้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระพุทธนฤมิต (พระพุทธรูปฉลองพระองค์รัชกาลที่ 2 ) เสด็จฯ ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ

แล้วเสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ลานหน้าเก๋งจีน วัดอรุณราชวรารามเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ขอบคุณภาพ : เพจเฟซบุ๊ก โบราณนานมา