เปิดเบื้องลึก! “ผู้พิพากษาร่วมม็อบ 3 นิ้ว” ยังไม่ถูกสอบ แถมจ่อรับตำแหน่งใหญ่ขึ้น!?

1341

สืบเนื่องจากกรณีที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เคยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณี นายวิชิต ลีธรรมชโย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ในฐานะผู้ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา ร่วมการชุมนุมกลุ่มราษฎร

จะขัดจริยธรรมข้าราชการฝ่ายตุลาการหรือไม่ ว่า ให้ฝ่ายตุลาการวินิจฉัยกันเอง ส่วนหากจะมีประชาชนไปร้องได้ หากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ สามารถให้สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) ตรวจสอบได้ เนื่องจากเป็นผู้ดูแลประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายตุลาการโดยตรง ส่วนจะผิดวินัยข้าราชการตุลาการหรือไม่นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า ขอให้ กต.พิจารณาเองนั้น

ล่าสุดทางด้านผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้โพสต์ภาพเอกสารที่ พลตรีนายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ ส่งถึงคณะกรรมการตุลาการ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เพื่อขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ที่มีพฤติกรรมสนับสนุนและร่วมการชุมนุมม็อบ 3 นิ้ว

โดย ผศ.ดร.อานนท์ ระบุข้อความว่า เรื่องนี้พลตรีนายแพทย์เหรียญทองเป็นคนไปร้องคณะกรรมการตุลาการไว้ ว่ามีผู้พิพากษาที่ไปร่วมชุมนุมทางการเมืองที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าเป็นการล้มล้างการปกครอง เป็นการกระทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรา 49 แต่กลับมีผู้พิพากษาในศาลฎีกาไปร่วมชุมนุมดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังน่าจะเป็นการผิดจริยธรรมและผิดวินัยร้ายแรงของผู้พิพากษาท่านดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตามได้รับทราบมาว่าคณะกรรมการตุลาการซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการ กลับไม่ได้มีการดำเนินการใด ๆ เช่นการตั้งกรรมการสอบ แม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมาแล้วถึงหนึ่งปีก็ตาม ซ้ำยังได้ทราบข่าวมาว่าผู้พิพากษาท่านนี้จะได้รับตำแหน่งใหญ่เป็นหัวหน้าแผนกคดีในศาลฎีกา และตำแหน่งถัดไปคือรองประธานศาลฎีกา


การที่มีผู้บริหารในศาลฎีกาที่เป็นเครือข่ายและขบวนการล้มล้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ย่อมไม่เป็นการถูกต้อง และทำให้สถาบันตุลาการเสื่อมเสีย ไม่อาจดำรงสถานะของความศักดิ์สิทธิ์ในสมกับที่ทำงานในพระปรมาภิไธยได้ ถือว่าเป็นความเสียหายแก่รัฐหรือไม่ เวลาที่ล่วงเลยมาเป็นปีนั้น คณะกรรมการตุลาการได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือไม่ พลตรี นายแพทย์เหรียญทองจะสามารถทวงถามความคืบหน้า และฟ้องร้องคณะกรรมการตุลาการทั้งคณะได้หรือไม่ หากเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ