“ไทยภักดี” ชงแก้กม.ลูกต่อประธานกมธ. ขอเขียนสูตรคำนวณ ส.ส. คำนึงทุกเสียงของประชาชน!

758

“ไทยภักดี” ชงแก้กม.ลูกต่อประธานกมธ. ขอเขียนสูตรคำนวณ ส.ส. คำนึงทุกเสียงของประชาชน!

10 มี.ค. 65 เวลาประมาณ 09.30 น. พรรคไทยภักดี นำโดย นายวสันต์ มีวงษ์ รองหัวหน้าพรรคฝ่ายการเมือง เข้ายื่นข้อเสนอแนะแก้กฎหมายลูก 2 ฉบับ ต่อประธานกรรมาธิการฯ นายสาธิต ปิตุเตชะ โดยมีนายนิกร จำนง เลขานุการกรรมาธิการฯ เป็นตัวแทนรับข้อเสนอในครั้งนี้

โดยข้อเสนอพรรคไทยภักดี ต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่กำลังจัดทำอยู่ในขณะนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ พศ.2560 พรรคไทยภักดี จึงมีข้อเสนอมายังคณะกรรมาธิการฯ เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

1.เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติให้การดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต และรวมทั้งวิธีการคำนวณเพื่อหาสัดส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ต้องยึดหลักการที่ว่า “คะแนนเสียงของประชาชนทุกคะแนนมีความหมายต่อผลการเลือกตั้ง” ทุกคะแนนของประชาชนต้องไม่สูญเปล่าไม่ตกน้ำ การคำนวณสัดส่วนคะแนนจึงจำเป็นจะต้องยึดถือตามหลักการดังกล่าวโดยไม่อาจเป็นอื่นได้ เพราะหากไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ และเกิดความสับสน เกิดข้อสงสัยเป็นประเด็นขัดแย้งขึ้น จนอาจมีผู้ดำเนินการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ย่อมส่งผลกระทบให้กระบวนการตรากฎหมายมีปัญหา เกิดความล่าช้า

2.เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ พ. ศ. 2560 ถูกขนานนามจากประชาชนว่า เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง ต้านโกง ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างเข้มข้น หากคณะกรรมาธิการฯ ใช้โอกาสนี้ร่วมกันแปรญัตติเพิ่มเติมในประเด็นที่ว่า “ให้ผู้รับเงินจากการซื้อเสียงมีสิทธิ์ดำเนินคดีกับผู้ให้เงินเพื่อซื้อเสียงได้ โดยผู้รับจะไม่มีความผิดตามกฎหมายเหมือนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน” และมีรางวัลนำจับสำหรับผู้รับเงินที่นำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้ให้เงินซื้อเสียง เพื่อตัดวงจรการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใสและสุจริตมากยิ่งขึ้น

3.พรรคไทยภักดี มีข้อเสนอให้คณะกรรมาธิการฯโปรดพิจารณา “ระบบดิจิทัลบาท” ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณช่วงหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งผ่านการโอนจากแอพพลิเคชั่นของธนาคารเท่านั้น โดยห้ามมิให้มีการใช้จ่ายด้วยเงินสดเด็ดขาด เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการแสดงถึงเท่าเทียมกันในการใช้จ่ายงบประมาณของผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้นายวสันต์ กล่าวว่า ประเด็นสำคัญวันนี้ก็มี 3 เรื่องที่เป็นข้อเสนอของพรรคไทยภักดีต่อคณะกรรมาธิการฯ กฎหมายทั้ง 2 ฉบับนี้ทั้งกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง สาระสำคัญก็คือ ว่าในประเด็นแรก เรื่องของการคำนวนคะแนนของ ส.ส.พึงมี เราต้องการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ คือคะแนนของพี่น้องประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องไม่สูญเปล่า ต้องมีผลต่อการเลือกตั้งในทุกคะแนน

ซึ่งถ้าหากประเด็นนี้มีปัญหาในเรื่องของการคำนวณไม่ยึดหลักการนี้ พี่น้องประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียอาจจะนำเรื่องนี้ไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญ ผลที่จะตามมาจะทำให้การแก้กฎหมายสะดุด หยุดลง ส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ประเด็นที่สอง เจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเจตนารมณ์ในการปราบโกง ต้านโกง เราเสนอว่ากรณีที่มีการซื้อเสียง คนที่รับเงินจากการซื้อเสียงไม่มีความผิด ในขณะเดียวกันหากมีการชี้เบาะแส จะมีรางวัลให้กับผู้ที่รับเงินจากการซื้อเสียงด้วย และประเด็นสุดท้าย เรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง วันนี้ไทยภักดี เสนอเรื่องดิจิทัลบาท คือการใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้มีการจ่ายผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใส ความเท่าเทียม และเป็นการแสดงออกถึงความสุจริตในเบื้องต้นของคนที่อาสาจะเป็นผู้แทนราษฎร