ศรีสุวรรณ กางกฎกระทรวง จี้ ศธ. “ทำทัณฑ์บน” นร.-นศ. ทุกคนที่เข้าร่วมชุมนุม

3916

คิดให้ดีก่อนชุมนุม!! ศรีสุวรรณ กางกฎกระทรวง จี้ ศธ. “ทำทัณฑ์บน” นร.-นศ. ทุกคนที่เข้าร่วมชุมนุม ส่งผลรับราชการไม่ได้ ในอนาคต!!

ในวันที่ 13 ต.ค.63 ทางด้านของ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เปิดเผยถึงการนัดชุมนุมของ กลุ่มคณะราษฎร 2563 เพื่อเรียกร้อง 3 ข้อ คือ 1.นายกฯ และองคาพยพ ต้องลาออก 2.รัฐสภาต้องรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และ 3.ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ให้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ

โดยมองว่าการชุมนุมดังกล่าว ส่อที่จะขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ม.34 เนื่องจากว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลายฉบับ โดยเฉพาะกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ

ซึ่งหลังจากที่ทางด้านของ สหภาพนักเรียนฯ รวมถึงองค์การนักศึกษา มธ. ได้เรียกร้องให้ประกาศหยุดเรียน เพื่อให้นักเรียน และนักศึกษาไปร่วมชุมนุมในวันที่ 14-16 ต.ค.63 แต่เชื่อว่าทางด้านของสถานศึกษาจะไม่ทำเช่นนั้น เนื่องจากว่าระเบียบและกฎหมายของทางราชการควบคุมกำกับ มิให้ทำเช่นนั้นได้

ซึ่งทางด้านของ นายศรีสุวรรณ ยังได้เปิดเผยต่อว่า ตามกฎหระทรวงในเรื่องของ ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 2548 ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงข้อห้ามของนักเรียน และนักศึกษา ว่า ไม่ให้มีการหนีเรียนออกนอกสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความไม่สงบ หรือขัดต่อศิลธรรมอันดีของประชาชน หรือการออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพื่อเที่ยวเตร่หรือรวมกลุ่ม อันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

ดังนั้น หากว่านักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมชุมนุมในวันที่ 14-16 ต.ค. ก็จะถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง สถานศึกษาจึงชอบด้วยกฎหมาย ในการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา ด้วยการ “ทำทัณฑ์บน” กับนักเรียน และนักศึกษาทุกคน ซึ่งหากว่านักเรียนนักศึกษาที่โดยโทษดังกล่าว ก็จะไม่สามารถรับเป็นข้าราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม ในอนาคต