จับพิรุธ “พรรคเพื่อไทย” โป๊ะแตก เสนอแก้กฎหมาย ให้คนนอกสั่งการพรรคได้

1535

ทักษิณ ยิ้มหวาน!? จับพิรุธ “พรรคเพื่อไทย” หางโผล่ เสนอแก้กฎหมาย ให้คนนอกสั่งการพรรคได้ พร้อมปิดประตู “ถูกยุบพรรค”

ได้มีรายงานว่า ในวันที่ 24 ก.พ.65 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้นัดประชุมร่วมรัฐสภา ระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภา เนื่องด้วยมีวาระสำคัญ พิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ที่มีการเสนอแก้ไขกันสองฉบับ คือ พรบ.การเลือกตั้งส.ส. และพรบ.พรรคการเมือง

โดยมีเสนอเข้ามารวมกันทั้งสิ้น 10 ร่าง โดยเป็นของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ที่เสนอในนามคณะรัฐมนตรี ร่างของวิปรัฐบาล และร่างของพรรคการเมืองต่างๆ ประกอบไปด้วย พรรคเพื่อไทย , พรรคก้าวไกล , พรรคพลังประชารัฐ เป็นต้น

แต่ที่น่าสนใจเห็นทีจะเป็น พรบ.พรรคการเมืองของ พรรคเพื่อไทย ที่ใช้ชื่อว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยมี นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ

โดยพบว่าในร่างแก้ไข พรบ.พรรคการเมืองของเพื่อไทย มีการเสนอแก้ไขสำคัญ คือ มาตรา 28 และมาตรา 29 ซึ่งมีรายละเอียดว่า

มาตรา 28 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม”

และมาตรา 29 “ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการใดอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํากิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม”

ซึ่งในร่างแก้ไข พรบ.พรรคการเมืองของเพื่อไทย ในมาตรา 10 ให้เพิ่มข้อความเป็นวรรคสองของมาตรา 28 แห่งพรบ.พรรคการเมืองพ.ศ. 2560 ว่า “การกระทำตามวรรคหนึ่งมิให้หมายความรวมถึง การที่บุคคลอื่นนั้นได้ให้คำปรึกษา แนะนำ เสนอแนะ หรือให้ข้อมูลแก่พรรคการเมือง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองนั้น”

รวมถึงในมาตรา 11 เพิ่มข้อความ วรรคสองของมาตรา 29 แห่งพรบ.พรรคการเมืองพ.ศ. 2560 ว่า “ให้นำความในวรรคสองของมาตรา 28 มาใช้บังคับแก่การกระทำตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม”

ซึ่งที่ผ่านมา 2 มาตรานี้ ถือว่าเป็นปัญหากับพรรคเพื่อไทย เพราะถูกส่งเรื่องร้องเรียน สอบสวนเอาผิดเพื่อทำการยุบพรรค แก่กกต. โดยผู้ร้องเล็งเห็นว่า นายทักษิณ ชินวัตร เข้าไปแทรกแซง ครอบงำพรรคเพื่อไทย มีพฤติการณ์ที่อาจทำผิดมาตรา 28 และ 29 ของพรบ.พรรคการเมืองฯ ในหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นครั้งที่มีคลิปหลุด ทักษิณ วีดีโอคอลเข้ามาในงานวันเกิดของ เกรียง กัลป์ตินันท์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และมีการพูดถึงการเตรียมแผนเลือกตั้ง

หรือไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ น.ส.วิสาระดี เตชะธีรวัฒน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงราย ของพรรคเพื่อไทย ได้นำจดหมายที่ ทักษิณ เขียนถึงการสนับสนุน น.ส.วิสาระดี ไปใช้ในการหาเสียง รวมถึงกรณีที่ ทักษิณ หาเสียงให้กับ นายพิชัย เลิศพงษ์อดิศร ผู้สมัครนายกฯอบจ.เชียงใหม่ ของเพื่อไทย ผ่านทางทวิตเตอร์