โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ พบชื่อ “ธรรมนัส-นฤมล” สุดอึ้ง! อาจารย์มธ.แนวคิดล้มเจ้า ได้ด้วย?

892

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชฯ พบชื่อ “ธรรมนัส-นฤมล” สุดอึ้ง! อาจารย์มธ.แนวคิดล้มเจ้า ได้ด้วย?

จากกรณีที่วันนี้ (15 กพ. 65) เว็บไซต์ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทาน “เครื่องราชอิสริยาภรณ์”อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และ “เครื่องราชอิสริยาภรณ์”อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจําปี 2564 ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน “เครื่องราชอิสริยาภรณ์”อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย รวมทั้งสิ้น 15,242 ราย

ประกอบด้วยชั้นสายสะพาย จํานวน 14,707 ราย ชั้นต่ำกว่าสายสะพายสําหรับบุคคลบางประเภทจํานวน 535 รายเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

สำหรับ รัฐมนตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ได้แก่ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

รัฐมนตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฏ ได้แก่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

รัฐมนตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก ได้แก่ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนอดีตรัฐมนตรี ได้แก่ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฏ และร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก

นอกจากนี้ ยังพบว่า นายเคท ครั้งพิบูลย์ อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีแนวร่วมสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มสามนิ้ว และยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่

ที่ครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เคยออกมาโพสต์ข้อความว่า “ปีนี้ล้มเหลว ปีหน้าล้มเจ้าค่ะ” ซึ่งปรากฎชื่อ นายเคท ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ด้วย

อย่างไรก็ตาม นายเคทครั้งพิบูลย์ ที่เจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยว่าได้รับจดหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เรียกรายงานตัวเข้าเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

เหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการที่เคท ครั้งพิบูลย์ ได้ยื่นฟ้องศาลปกครองกลางหลังจากสอบผ่านการคัดเลือกเป็นอาจารย์ แต่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติไม่ว่าจ้างโดยให้เหตุผลว่า เคทมีพฤติกรรมการแสดงออกด้วยการใช้ถ้อยคำผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม และอาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย

ต่อมา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลาง อ่านคำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ บ. 447/2558 ระบุว่า เป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องที่ไม่ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ โดยให้มีผลนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และมีข้อสังเกตและแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามคำพิพากษาว่า ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เรียกเคทไปทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ตามที่สอบคัดเลือกได้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด