อมธ.จี้ มธ. ประกาศปิดเรียน ในวันที่ 14-16 ต.ค. เพื่อให้นักศึกษาไปร่วมชุมนุม

2969

จากกรณีที่ได้มีการประกาศชุมนุม ของกลุ่มคณะราษฎร 2563 ในวันที่ 14 ต.ค.63 โดยได้ประกาศว่าจะเป็นการชุมนุมแบบยืดเยื้อ และจะปราศรัยจาบจ้วงสถาบันบนเวที

ล่าสุดในวันที่ 12 ต.ค.63 ทางด้านของ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แถลงการณ์เรียกร้องให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศ หยุดเรียน ในวันที่ 14 ถึง 16 ตุลาคม เพื่อให้นักศึกศาเข้าร่วมชุมนุม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้…

แถลงการณ์องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรณีการชุมนุมในวันที่ 14 15 16 ตุลาคม

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ให้พื้นที่และสนับสนุนการแสดงออกทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นดำรงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ ของอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ที่ว่า
“นักศึกษามีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็น คำพูด หรือการขีดเขียน มหาวิทยาลัยไม่เคยกีดกันเลย ถ้าหากการกระทำนั้นไม่ล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่น และก็เป็นเรื่องของนักศึกษาบางคนซึ่งย่อมมีความคิดเห็นทางการเมืองได้”

สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!
สั่งซื้อเม็ดมะม่วง คลิก!!

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงขอเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศหยุดเรียนในวันที่ 14 ถึง 16 ตุลาคม ซึ่งมีการชุมนุม ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อให้นักศึกษาได้มีสิทธิในการเรียกร้องต่อรัฐบาลเเละได้มาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในระบบประชาธิปไตย

โดยทางองค์การนักศึกษาเห็นว่าการชุมชนอย่างสันติที่จะเกิดขึ้นในวันเเละเวลาดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่ขัดต่อกฎหมายเเต่เป็นการเเสดงออกซึ่งสามารถกระทำได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งในการชุมนุมครั้งนี้ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตย

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอยืนหยัดอยู่เคียงข้างนักศึกษาดั่งคำมั่นที่เรามีให้ต่อทุกคน และพร้อมจะเผชิญปัญหาเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมให้อยู่คู่ธรรมศาสตร์และประเทศชาติต่อไป

#ออกไปชุมนุม