คนรุ่นใหม่ ร่วมกิจกรรมก้าวตาม ๙ ชี้ เยาวชนส่วนใหญ่ เคารพรักสถาบันเบื้องสูงมิเสื่อมคลาย

10463

เยาวชนตัวแทนจากศูนย์ครอบครัวพอเพียงพร้อมด้วยพสกนิกรร่วมกิจกรรมก้าวตาม ๙ “น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่” ในหลวงรัชกาลที่ ๙

จากกรณีที่จะมีการจัดชุมนุมใหญ่ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า คณะราษฎร ซึ่งจะมีการเรียกร้อง ๓ ข้อ คือ ให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่ง และให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมทั้งปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งในวันที่จะมีการชุมนุม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยคและเปรียญธรรม ๖ ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคและเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งตรงกับวันที่กลุ่มคณะราษฎรได้จัดชุมนุมพอดี

ซึ่งทางกลุ่มแกนนำก็ได้ออกมาบอกว่า จะร่วมรับเสด็จด้วยการชูสามนิ้ว และยังบอกอีกว่า ถ้าเกิดอะไรขึ้นจะไม่รับผิดชอบ ซึ่งก็ได้แสดงออกถึงการโจมตีสถาบันอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน ก็มีคนรุ่นใหม่ที่รักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบสานพระราชปณิธาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙

โดยเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. เยาวชนตัวแทนจากศูนย์ครอบครัวพอเพียงพร้อมด้วยพสกนิกรร่วมกิจกรรมก้าวตาม ๙ “น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยผู้ร่วมกิจกรรมเดินไปยังถนนหน้าพระลาน จากนั้นนั่งสงบนิ่งเป็นเวลา ๙ นาที และกราบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ที่บริเวณหน้าพระบรมมหาราชวัง

โลกแห่งความเป็นจริงเยาวชนคนรุ่นใหม่ ๙๙.๙๙% เคารพรักสถาบันเบื้องสูงมิเสื่อมคลาย และจะถ่ายทอดเอกลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมจากบรรพบุรุษนี้ สืบต่อไปยังรุ่นลูกหลานไปอีกนานเท่านานคู่กับประเทศไทย