ผลโพลท่วมท้น คุณค่าเดือนตุลา สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ 2 รัชกาล

3460

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง รำลึก สิ่งดี ตุลาคม กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ

โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,425 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

เมื่อสอบถามถึงเหตุการณ์รำลึก สิ่งดี มีความสุข ตุลาคม พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.5 ระบุ ภาพคนไทยวันที่ 13 ตุลาคม ร่วมน้อมรำลึกวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 9 คนไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน เข้าวัดทำบุญ ปฏิบัติธรรม ทำความดีถวายพระองค์ท่าน ในขณะที่ร้อยละ 96.3 ระบุภาพคนไทยวันที่ 23 ตุลาคม ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน น้อมรำลึกวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 5 คนไทยทำบุญ ทำความดีถวายพระองค์ท่าน

ที่น่าพิจารณาคือ สิ่งดีที่คนไทยน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 5 วันที่ 23 ตุลาคม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.3 ระบุ การเลิกทาส พระราชบิดาแห่งสิทธิเสรีภาพของคนไทย ทรง “ปลดล็อก” ประชาชนพลเมืองให้พ้นระบบไพร่ ระบบทาส

รองลงมาคือ ร้อยละ 92.1 ระบุ ต้นแบบแห่งสิทธิมนุษยชน ในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระราชบิดาแห่ง สิทธิมนุษยชน ร้อยละ 91.6 ระบุ ต้นแบบแห่งการพัฒนาประเทศ เปลี่ยนแปลงประเทศ นำความเจริญด้านระบบขนส่งมวลชน การรถไฟไทย เชื่อมโยงคนไทยทั้งประเทศ และร้อยละ 87.2 ระบุ ทรงเปิดประเทศเชื่อมโยงประเทศไทยกับโลกตะวันตก มิติแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเจริญ

นอกจากนี้ เมื่อถามถึง สิ่งดีที่คนไทยน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 13 ตุลาคม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.7 ระบุ โครงการพระราชดำริต่าง ๆ เช่น ฝนหลวง แก้มลิง ชั่งหัวมัน สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อินทนนท์และที่ต่าง ๆ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ พัฒนาลุ่มน้ำและพื้นที่เกษตร ระบบนิเวศป่าชายเลน และชายฝั่งทะเลต่าง ๆ

ในขณะที่ ร้อยละ 92.6 ระบุ หลักการใช้ชีวิต พอเพียง ความประหยัด ร้อยละ 91.8 ระบุ ให้คนไทยรู้รักสามัคคี ร้อยละ 90.7 ระบุ ความเพียรอันบริสุทธิ์ ก้าวผ่านวิกฤต (พระมหาชนก) และร้อยละ 90.3 ระบุ ความกตัญญู รู้คุณ

ที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึง สิ่งดีที่ทุกคนในชาติ ควรน้อมนำมา สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.5 ระบุ โครงการ จิตอาสา ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สานต่อเป็นพลังประชาชน พลังแผ่นดิน ผ่านวิกฤต ประชาชนอยู่ได้ดีมีสุขทุกสถานการณ์

ในขณะที่ ร้อยละ 96.4 ระบุ ทุกวิกฤติ และความกังวลของคนทั้งประเทศผ่านพ้นได้ เช่น พระบารมีในปฏิบัติการช่วย 13 ชีวิตหมูป่าที่ถ้ำหลวง และช่วงภัยพิบัติต่าง ๆ ของประชาชน

นอกจากนี้ เมื่อถามถึง ความตั้งใจทำ สิ่งดี ตุลาคม ของคนไทย เป็นประโยชน์สุขต่อตัวเองและผู้อื่นในสังคมส่วนรวม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.2 ตั้งใจจะช่วยเหลือ ทำบุญ ทำทาน ไม่เบียนเบียนผู้อื่น ไม่คุกคามผู้อื่น ทั้งความคิด วาจา และ กายะกัมมัง (ลงมือทำ)

รองลงมาคือ ร้อยละ 91.0 ระบุ ร่วมกันดูแลบ้านเมือง ชุมชนให้ปลอดภัย สู้ผ่านวิกฤต ร้อยละ 90.6 ระบุ ร่วมรณรงค์ให้คนไทย จงรักภักดี ปกป้องเสาหลักของชาติ ร้อยละ 89.8 ระบุ ร่วมทำบ้านเมืองให้สงบสุข รู้รักสามัคคี ไม่วุ่นวาย ไม่ซ้ำเติมวิกฤตคนไทยด้วยกันเอง และร้อยละ 88.4 ระบุตั้งใจจะบำเพ็ญประโยชน์ ด้วย จิตอาสา และช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ำใจต่อกัน

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลเรื่อง รำลึก สิ่งดี ตุลาคม นี้ชี้ให้เห็นว่า สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ใกล้ชิดวิถีชีวิตของประชาชนพลเมืองคนไทยทั้งประเทศและพัฒนาประเทศสู่ความสุขความเจริญทุกวันนี้ที่คนไทยผู้ถูกศึกษาต่างน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงเป็นเสมือนพระราชบิดาต้นแบบของสิทธิเสรีภาพ ทรงประกาศเลิกทาส เลิกระบบไพร่ ทั้ง ๆ ที่บางประเทศในโลกทุกวันนี้ ยังมีระบบทาส ระบบชั้นวรรณะ และการเหยียดสีผิว เหยียดชนชั้นที่รุนแรง