ตอกหน้าพวกการเมือง! สมัครทหารเกณฑ์แล้วกว่าครึ่งหมื่น ทบ.ให้เยาวชนไทยยึด3สถาบัน

1453

จากที่กองทัพบกค้นหาผู้สมัครเป็นทหารกองประจำการปี 2565 กรณีพิเศษทางออนไลน์ โดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 มกราคมนี้ ท่ามกลางกระแสของฝ่ายการเมืองบางกลุ่มที่ต้องการให้ยกเลิกการเกณ์ทหารนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 มีความคืบหน้าการสมัครเป็นทหารกองประจำการปี 2565 กรณีพิเศษทางออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ rcm65.rta.mi.th ในเดือน ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มีผู้สมัครจำนวนมากถึง 5,460 คน ส่วนใหญ่ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สัสดีเขต/อำเภอ และชุดประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยทหารที่พบปะประชาชน และแจ้งข่าวสารการสมัครดังกล่าว

“ชายไทยยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามเจตนาของกองทัพบกที่ต้องการค้นหา และส่งเสริมคนที่มีใจรักในอาชีพทหาร เพราะจะเป็นพื้นฐานในความทุ่มเท มุ่งมั่น ฝึกฝนตนเอง พร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติอย่างแท้จริง”

ทั้งนี้ การสมัครเป็นทหารกองประจำการ กรณีพิเศษทางออนไลน์ สำหรับชายไทยอายุ 18-20 ปี และอายุ 22-29 ปี ที่เคยผ่านการตรวจเลือกแล้ว แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ จะเปิดรับสมัครไปจนถึง 31 มกราคม 2565

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 พ.ท.หญิง ปวีณา ศรีบัวชุม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบก ได้ออกมาเปิดเผยว่า กองทัพบกสมัครเข้าสอบคัดเลือกกำลังพลเพื่อปฏิบัติราชการในกองทัพบกเป็นนายทหารชั้นประทวนประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์แบบรวมการ “One Stop Service” ผ่านทาง เว็บไซต์ https://recruitment.rta.mi.th/ ซึ่งเป็นการรวบรวมการสอบคัดเลือกกำลังพล 4 ประเภท จำนวน 3,080 อัตรา ได้แก่

“นักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 2,500 นาย ทหารประทวนจากทหารกองหนุน ในส่วนกำลังรบและสนับสนุนการรบ 200 นาย นายทหารประทวนจากทหารกองหนุน สายงานสัสดี 80 นาย และทหารอาสาอัตรานายทหารประทวน 300 นาย เป็นการขยายโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมและได้รับการอำนวยความสะดวกสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 – 5 ม.ค. 65 และจะมีการจัดสอบวัดความรู้ภาควิชาการในแต่ละภูมิภาค ในวันที่ 6 ก.พ. 65 ล่าสุดมียอดผู้สมัครสอบคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ รวม 8,086 คน”

นอกจากนี้ พ.ท.หญิงปวีณา ยังกล่าวว่า  พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ให้ความสำคัญและเน้นย้ำให้หน่วยที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่ห่างไกลเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติ มีใจรักในอาชีพทหาร มีจิตอาสาพร้อมช่วยเหลือประชาชน ยึดมั่นในอุดมการณ์ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบก ในหลากหลายหน้าที่และภารกิจ เพื่อใช้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มศักยภาพ

ขณะที่ พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยด้วยว่า กองทัพบกเดินหน้าพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ มุ่งสู่ระบบทหารกองประจำการอาสา ทดแทนการเรียกเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรมต่อเนื่องตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม หลังจากในปี 2564 กองทัพบกได้เริ่มโครงการรับสมัครชายไทยเป็นทหารกองประจำการด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งมีผู้สมัครใจเป็นจำนวนมาก และผ่านเกณฑ์ได้รับการบรรจุเข้ากองประจำการในผลัดที่ 1/64 จำนวน 3,207 นาย

สำหรับในปี 2565 กองทัพบก สานต่อนโยบายการสมัครใจเป็นทหารต่อไป โดยจะเริ่มการรับสมัครทหารกองเกินเป็นทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านทาง เว็บไซต์ rcm65.rta.mi.th ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 64 – 31 ม.ค. 65 โดยเปิดรับสมัครเฉพาะชายไทยอายุ 18-20 ปี (เกิดปี 2545-2547) ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหาร และอายุ 22-29 ปี (เกิดปี 2536-2543) ที่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารแล้ว แต่ไม่ถูกเข้าประจำการ ทุกประเภท ให้สามารถสมัครเป็นทหารกองประจำการได้ เป็นกรณีพิเศษ