ผบ.ทบ.ส่งสารทุกหน่วยทั่วปท. พิทักษ์สถาบันฯ เตรียมรับสถานการณ์ปี65

1690

จากที่วันนี้ 1 มกราคม 2565 เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam ของวาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุ บิ๊กบี้ส่งสารปีใหม่ 2565 ถึงทุกหน่วย ทบ.ทั่วประเทศ ให้ เตรียมพร้อม ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้เฟซบุ๊กวาสนา เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดไว้ว่า พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ส่งสารอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 ให้หน่วยทหารทั่วประเทศ มอบความปรารถนาดีและความห่วงใย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

“เพื่อนทหารทุกท่านได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติภารกิจในการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ การพัฒนาและปกป้องประเทศจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่หลากหลาย การรักษาผลประโยชน์และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาติ

ตลอดจนการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กองทัพบก ได้ทุ่มเทสรรพกำลังสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนช่วยเหลือดูแลประชาชนในห้วงวิกฤติ

ซึ่งการดำเนินภารกิจทุกด้านในรอบปีที่ผ่านมา ทุกท่านล้วนเป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ภารกิจบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย ก่อประโยชน์อย่างยิ่งต่อส่วนรวมและประเทศชาติ

โดยมีครอบครัวเป็นแนวหลังที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้กำลังพลทุกท่านมีสมาธิมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจ จนปรากฏเป็นผลงานและเกียรติประวัติที่ทำให้กองทัพเป็นที่ยอมรับ ศรัทธา และเชื่อมั่นตลอดมาผมขอชื่นชมและขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

การปฏิบัติภารกิจในปี 2565 กองทัพบกยังคงดำรงความต่อเนื่องและแน่วแน่ในอุดมการณ์การปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม พร้อมกับพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพบกทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากำลังพลให้มีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญในหน้าที่และมีความเป็นทหารอาชีพ

ตลอดจนมุ่งเน้นดูแลด้านสิทธิกำลังพลและส่งเสริมสวัสดิการให้กับกำลังพลและครอบครัว เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ตามอัตภาพ และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขแบบพอเพียง พร้อมกับมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของกองทัพได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของกองทัพบกในอนาคตจะต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลายด้าน จึงขอให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมรองรับทุกภารกิจที่จะเกิดขึ้น มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในทุกมิติ รวมทั้งใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีสติรู้เท่าทัน

สำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการปกครองบังคับบัญชา ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง

ตลอดจนปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะทำความดี เพื่อส่วนรวม และดำรงอยู่ในอุดมการณ์และจุดยืนของกองทัพบกที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน เป็นสำคัญ”