เปิดคลิปในหลวงร.10 ตรัส “ความสุขบุคคลต้องคำนึงถึงความสุขบ้านเมือง ด้วยความหวังดี”

1045

จากที่เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย ในหลวง พระราชทานพรปีใหม่ พร้อมทั้ง ส.ค.ส.2565 แก่พสกนิกรชาวไทย ความสุขความเจริญของแต่ละบุคคล กับความสุขความเจริญของชาติบ้านเมืองไม่สามารถแยกออกจากกันได้

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 แก่ประชาชนชาวไทย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่า บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เป็นโอกาสอันดีที่เราควรระลึกถึงกันและอำนวยพรแก่กันด้วยความหวังดี ให้มีความสุขความเจริญ และความสำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์ คนเราทุกคนย่อมปรารถนาความสุข ความเจริญ ความสุขความเจริญของแต่ละบุคคล กับความสุขความเจริญของชาติบ้านเมือง นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้

หากเกิดปัญหา อุปสรรค หรือโรคภัยไข้เจ็บใดๆ เข้ามาแผ้วพาน เราทุกคนย่อมจะต้องร่วมมือกันด้วยความรัก สามัคคี ความอดทน และความเข้าใจปัญหา จะพาให้เราผ่านพ้นอุปสรรค ทั้งหลาย ทั้งนี้ ความสำเร็จเกิดจากการที่เรามิได้พียงแต่คำนึงถึงความสุข ความเจริญของแต่ละบุคคล แต่ยังคำนึงถึงความสุข ความเจริญของบ้านเมือง

เราจึงสามารถร่วมมือกันผ่านพ้นอุปสรรค และโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นานาได้อย่างสำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพ นับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาท่าน ให้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง พร้อมทั้งมีกำลังใจ มีความเข้มแข็ง สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาที่จะดำรงตนในทางที่ดีที่เจริญ ซึ่งจะนำความสุขมาให้ทั้งตนเอง และส่วนรวมตลอดไป

 

นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2565 แก่ปวงชนชาวไทย

ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และตราพระนามาภิไธย ส.ท.

เมื่อเปิดบัตรพระราชทานพร ด้านขวา มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ใต้พระบรมฉายาลักษณ์ระบุพระปรมาภิไธย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และพระนามาภิไธย “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” ส่วนด้านซ้าย มีข้อความว่า “พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕” พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย