กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ส่ง “จดหมายด่วน” ถึง “สุชาติ” ตอกย้ำชัดเจน “ปลดออก” จากศิลปินแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ!?

2129

ชัดเจนนะ!? กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ส่ง “จดหมายด่วน” ถึง “สุชาติ” ตอกย้ำชัดเจน “ปลดออก” จากศิลปินแห่งชาติ อย่างเป็นทางการ!?

สืบเนื่องจากกรณีที่ทางด้านของ นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี อดีตศิลปินเเห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2554 พร้อมทนายความ ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) และกระทรวงวัฒนธรรม กรณีมีมติยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติ โดยการฟ้องขอให้กระทรวงชดใช้ค่าเสียหายต่อการถูกละเมิดสิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง รวมเป็นเงิน 1,120,000 บาท พร้อมขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวการเป็นศิลปินแห่งชาติ จนกว่าจะมีคำพิพากษา

ล่าสุดทางด้านของ นายสุชาติ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัวซึ่งเป็นจดหมายด่วนที่สุดจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการแจ้งมติคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้ปลด นายสุชาติ ออกจากศิลปินแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดว่า

ด่วนที่สุด
ที่ วธ ๐๕๐๓.๕/๔๓๑๖ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม.๑๐๓๑o

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
เรียน นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เรื่อง การยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการพิจารณาสืบเนื่องจากการยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติของนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๔ โดยนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ได้รับทราบหนังสือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ วธ ๐๕๐๓.๕/๓๑๐๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมีมติให้จัดทำประกาศการยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติของนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี และแจ้งให้นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ทราบ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงขอส่งประกาศการยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติให้แก่ท่าน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สำนักงานเลขานุการกรม
โทร. ——–
โทรสาร.——-
—————-

ประกาศคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
เรื่อง การยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติ

ตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาในการประชุมลับ กรณีการประกาศยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติ นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ซึ่งเป็นการพิจารณาสืบเนื่องจากการยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติ นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ที่เข้าร่วมประชุมให้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรตินายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ เนื่องจากนายสุชาติ สวัสดิศรี ได้ทำการโพสต์ข้อความที่เป็นประเด็นขัดแย้งในสังคมลงในสื่อเฟซบุ๊กอยู่เป็นประจำ โดยมีถ้อยคำหรือภาพที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักที่คนไทยทั้งชาติ ให้ความเคารพเทิดทูน โดยไม่สมควรและไม่เหมาะสม

ซึ่งตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติไว้ในมาตรา ๖ องค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ เรื่องนี้ถือเป็นวัฒนธรรมในสังคมไทยที่สำคัญ ซึ่งศิลปินแห่งชาติจะต้องเคารพในหลักวัฒนธรรมไทย และศิลปินแห่งชาติจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ประพฤติปฏิบัติโดยแสดงออกทางกาย วาจา และจิตใจ ที่ไม่ส่งผลให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย และมีความประพฤติที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

โดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ให้ นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ชี้แจงหรือโต้แย้งคัดค้านการมีมติดังกล่าวภายในสามสิบวันแล้ว แต่มิได้มีการชี้แจ้งหรือโต้แย้งคัดค้านใดๆ ดังนั้น คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงเห็นว่า การกระทำดังกล่าวของนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี เป็นพฤติกรรมที่มีความประพฤติเสื่อมเสียต่อการเป็นศิลปินแห่งชาติ ตามข้อ ๑๐ วรรคสอง ของกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติมในกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงเห็นควรออกประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
(นายวิษณุ เครืองาม)
รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ