วิษณุ โยนตลก.วินิจฉัยกันเอง ปมผู้พิพากษาร่วมม็อบ3นิ้ว! สุดอึ้งพบหมอเหรียญฯ เคยหอบหลักฐานร้องสอบมาเกือบปีแล้ว

3630

วิษณุ โยนตลก.วินิจฉัยกันเอง ปมผู้พิพากษาร่วมม็อบ3นิ้ว! สุดอึ้งพบหมอเหรียญฯ เคยหอบหลักฐานร้องสอบมาเกือบปีแล้ว

จากกรณีที่โลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพในการชุมนุมของม็อบสามนิ้ว ซึ่งปรากฎภาพผู้ชายคล้ายนายวิชิต ลีธรรมชโย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาในฐานะผู้ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีคำสั่งคำร้องขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา ร่วมการชุมนุมกลุ่มราษฎร 3 นิ้ว ซึ่งทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า จะขัดจริยธรรมข้าราชการฝ่ายตุลาการหรือไม่

ต่อมาทางด้าน พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่า รายการเล่าข่าวข้นเมื่อสักครู่นี้โดยคุณกนก และคุณธีระ รายงานว่ามีผู้พิพากษา ชื่อ นาย วิชิx ลีธรรxชโx เข้าร่วมแสดงตนในกลุ่มผู้เรียกร้องให้แก่ผู้กระทำความผิดมาตรา 112

ผมขอเรียนให้ทราบทั่วกันว่า ผมได้ร้องเรียน นาย วิชิx ลีธรรxชโx ต่อคณะกรรมการตุลาการ (ผ่านเลขาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรม) เมื่อ 15 มี.ค.64 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ผมได้ขอให้คณะกรรมการตุลาการตรวจสอบคุณสมบัติผู้พิพากษาท่านนี้เนื่องจากมีพฤติกรรมเป็นผู้ไม่เลื่อมใสในสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งผมได้นำสารร้องเรียนถึง เลขาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรม ด้วยตัวผมเอง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตุลาการให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้พิพากษาท่านนี้
ผมได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการตุลาการว่า นาย วิชิx ลีธรรxชโx ตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลฎีกา มีทัศนะคติ (ATTITUDE) ค่านิยม ตลอดจนมีพฤติกรรมอันเข้าข่ายเป็นแนวร่วมผู้ชุมนุมก่อความไม่สงบที่แสดงออกถึงพฤติกรรมการเป็นอริราชศัตรูด้วยการแสดงออกของ นาย วิชิx ลีธรรxชโx หน้าที่ทำการศาลฎีกา เมื่อวันที่ 13 ก.พ.64 พร้อมหลักฐานภาพถ่ายการแสดงตนของ นาย วิชิx ลีธรรxชโx หน้าศ่าลฎีกา
ทั้งนี้ นาย วิชิx ลีธรรxชโx ยังได้แสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์โดยใช้นามว่า Wichit Lee ซึ่งความคิดเห็นนั้นเป็นไปในแนวทางที่ฝักใฝ่การเมืองที่เป็นแนวร่วมของอริราชศัตรู ผมได้ขอความกรุณาจากคณะกรรมการตุลาการสอบสวนเพิ่มเติมซึ่งจะประจักษ์ชัดต่อคณะกรรมการตุลาการเองว่า นาย วิชิx ลีธรรxชโx มีทัศนะคติ(ATTITUDE) ค่านิยม ตลอดจนมีพฤติกรรมที่เป็นไปในแนวทางฝักใฝ่การเมืองที่เป็นแนวร่วมของอริราชศัตรูเยี่ยงนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่า นาย วิชิx ลีธรรxชโx หาได้เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ซึ่งถือว่า นาย วิชิx ลีธรรxชโx หาได้มีคุณสมบัติของข้าราชการฝ่ายตุลาการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 26 และจะนำมาซึ่งอคติในการปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยซึ่งอาจไม่เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งยังอาจเป็นภัยร้ายแรงต่อพระมหากษัตริย์และ/หรือสถาบันซึ่งเป็นความมั่นคงของชาติ ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ซึ่งจะนำมาซึ่งความไม่สงบสุขแห่งราชอาณาจักรส่งผลต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เนื่องจากภัยคุกคามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ปรากฎต่อสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม ร้ายแรงจนถึงกับมีการประกาศประทุษร้ายพระมหากษัตริย์ในที่ชุมนุมสาธารณะ หลายครั้งหลายครา หากทุกสังคมไม่จริงจังหรือเอาใจใส่สังคมที่ตนเกี่ยวข้องแล้ว สถานการณ์ภัยคุกคามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะทวีความรุนแรงจนเป็นเหตุแห่งความไม่สงบสุขภายในราชอาณาจักรไทยและอาจเกิดการสูญเสียชีวิตของคนในชาติ
ด้วยเหตุผลดังความที่กล่าว ผมจึงขอความกรุณาจากคณะกรรมการตุลาการ ได้โปรดตรวจสอบ นาย วิชิx ลีธรรxชโx เป็นการด่วน หากได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า นาย วิชิx ลีธรรxชโx มีทัศนะคติ ค่านิยม ตลอดจนพฤติกรรมที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับอริราชศัตรูแล้วได้โปรดดำเนินการตามประมวลวินัยหรือกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยมิชักช้า
ทั้งนี้ผมไม่ได้รู้จักหรือมีความสัมพันธ์ส่วนตัว ทั้งไม่เคยมีข้อพิพาทขัดแย้งกับ นาย วิชิx ลีธรรxชโx มาก่อน แต่เมื่อพบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ นาย วิชิx ลีธรรxชโx แล้วเห็นว่าเป็นผู่มีคุณสมบัติอันไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 26 แล้วจึงร้องเรียนต่อคณะกรรมการตุลาการเพื่อดำเนินการตามประมวลวินัยหรือกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไป
วันนี้ 23 ธ.ค.64 นาย วิชิx ลีธรรxชโx ได้แสดงตนเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับอริราชศัตรูดังที่ผมเคยร้องเรียนมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อ 15 มี.ค.64 ผมขอถามคณะกรรมการตุลาการว่าทำไมท่านทั้งหลายจึงปล่อยปละละเลย ไม่ดำเนินการกับนายคนนี้ ทั้งๆที่ผมได้ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการตุลาการเมื่อ 15 มี.ค.64 แล้ว คณะกรรมการตุลาการปล่อยปละละเลยให้มีผู้พิพากษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ฝักใฝ่อริราชศัตรูกันอย่างนี้กันได้อย่างไร … เลวชิxหาย ไอ้เหี้ยตระบัดสัตย์กันสิ้นดี! ด้วยความไม่เคารพอย่างสูงสุด
หมายเหตุ ความจำเป็นต้องปกปิดอักษรบางตัวของ ชื่อ วิชิx ลีธรรxชโx เพราะเกรงว่าถูกเฟซบุ๊คระงับการใช้งานของผมนะครับ ผมไม่ได้เกรงไอ้เหี้xผู้พิพากษาตัวนี้ฟ้องหมิ่นประมาทนะตรับ 24 ธ.ค.64 เวลา 7.27 น.

 

ล่าสุด ทางด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ให้ฝ่ายตุลาการวินิจฉัยกันเอง ส่วนหากจะมีประชาชนไปร้องทำได้หากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ สามารถให้สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) ตรวจสอบได้ เนื่องจากเป็นผู้ดูแลประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายตุลาการโดยตรง ส่วนจะผิดวินัยข้าราชการตุลาการหรือไม่นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า ขอให้ก.ต.พิจารณาเอง

ย้อนไปเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม มีมติเห็นชอบบัญชีโยกย้ายข้าราชการตุลาการชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 18 คน หนึ่งในนั้น คือ นายวิชิต ลีธรรมชโย ขึ้นเป็นประธานเเผนกคดีคำสั่งคำร้องเเละขออนุญาตฎีกาในศาลฎีกา

สำหรับ นายวิชิต ลีธรรมชโย ผู้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมือประหารคดียาเสพติด สมัยอยู่ที่ศาลอาญา เคยสั่งประหารชีวิตผู้ค้ายาเสพติด รวดเดียว 19 ราย โดยมีเหตุผลในการพิพากษาประหารชีวิตว่าจะพิจารณาจากจำนวนของกลางว่ามีจำนวนมหาศาล ซึ่งตามสภาพและลักษณะแห่งความผิดนับเป็นมหันตภัยต่อมวลมนุษยชาติ อีกทั้งยังทำลายทรัพยากรมนุษย์บั่นทอนความสงบสุขของสังคม และเศรษฐกิจของชาติ ที่ตัดสินประหารชีวิตไปไม่ได้ทำตามกระแสหรือนโยบายของรัฐบาล แต่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วว่าศาลจะรบกับยาเสพติด ที่ผ่านมาก็ตัดสินประหารชีวิตจำเลยคดียาเสพติดมาโดยตลอด