ปักหมุด ยุทธศาสตร์ภาคใต้ พลิกฟื้นคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงทุกทิศ สร้างเมืองทันสมัย เศรษฐกิจใหม่ โอกาสใหม่แก่คนพื้นที่

2422

นรม.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวถึงยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต้ในมิติใหม่ เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจจากรากฐานที่มีอยู่สู่บทบาทใหม่ โดยเริ่มจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมให้ก้าวกระโดด พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ระบบราง-พัฒนารถไฟที่ทันสมัยเชือมต่อทุกภูมิภาค ถนนหนทางที่สะดวกกว้างขวาง เชื่อมต่อการขนส่งสินค้าสู่ท่าเรือสำคัญๆ เส้นทางการบิน- ยกระดับสนามบินต่างๆให้พร้อมรองรับเศรษฐกิจใหม่ ซึ่ง เส้นทางเศรษฐกิจใหม่ เมืองใหม่ เชื่อว่าจะเกิดการเคลื่อนย้าย เกิดการจ้างงาน การสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ๆแก่ประชาชนในพื้นที่ ขณะเดียวกัน จะเร่งบูรณาการด้านการศึกษาและการพัฒนาคนให้พร้อมรองรับโอกาสใหม่ๆที่จะมาถึง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวในการอภิปรายพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ว่ารัฐบาลมีหน้าที่ในการดูแลประชาชนทุกภาค ทุกจังหวัด เพราะฉะนั้นต้องพิจารราจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิม ว่าจะพัฒนาตรงไหน อย่างไร เพื่อบรรจุอยู่ในยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งก็มีความเห็นใจประชาชนในพื้นที่มาก จึงสั่งการให้กระทรวงคมนาคมไปศึกษาในเรื่องนี้แล้ว จำเป็นต้องศึกษาก่อนว่า ระยะแรกเราสามารถเชื่อมต่อเส้นทางตรงไหนได้บ้างที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนหรือลดระยะทางลงไปได้บ้างในระยะแรก โดยต้องทำเป็นขั้นตอน จากนั้นก็พัฒนาไปสู่การทำเส้นทางตรงซึ่งหลายอย่างต้องอาศัยพื้นที่ ต้องมีการศึกษาในรายละเอียดอีกครั้ง ขอย้ำว่าขณะนี้กระทรวงคมนาคมรับเรื่องดังกล่าวไปแล้ว วันนี้ก็ให้ตั้งงบประมาณในเรื่องของการศึกษารายละเอียดดังกล่าว หากเป็นไปได้จะเร่งรัดให้สามารถดำเนินการให้ได้โดยเร็ว เช่นเดียวกับรถไฟ สิ่งสำคัญที่สุดขณะนี้คือ ได้มีการพัฒนาภาคใต้มาโดยตลอดและมากกว่าช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้
.
สำหรับการพัฒนาสนามบินนั้นขณะนี้สนามบินที่ จ.ตรังได้มีงบประมาณในการพัฒนาแล้ว รวมไปถึงการพัฒนาถนนซึ่งรัฐบาลเห็นว่ามีความจำเป็น ภายหลังจากรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ก่อนจะนำไปบรรจุเป็นแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องการคมนาคมขนส่ง ตนเองในฐานะนายกรัฐมนตรีจะเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การขนส่งคมนาคมใหม่ทั้งประเทศ ระยะต่อไปนั้น กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการศึกษาทำแผนการเชื่อมโยงเส้นทางสายใหม่ ตะวันตก-ตะวันออก เหนือ-ใต้ หรือกลาง-ตะวันออกเฉียงเหนือใหม่ ที่ไม่ทับเส้นทางเดิม แต่กระทรวงคมนาคมต้องไปศึกษาหาเส้นทาง หาพื้นที่ หลังจากนั้นกระทรวงคมนาคมจึงจะเสนอมา ซึ่งการก่อสร้างเส้นทางเหล่านั้นจะต้องทำพร้อมกันในเรื่องของเส้นทางถนน ทางรถไฟคู่ขนาน ร่องระบายน้ำ ทางระบายน้ำเพื่อจะสามารถนำไปกักเก็บได้ เหล่านี้เป็นการบริหารงานแบบบูรณาการ

ในเร็วๆนี้จะได้ชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงแนวทาง เพราะหากยังทำแบบเดิม การกระจายชุมชนจะเกิดขึ้นไม่ได้ แหล่งเศรษฐกิจใหม่หรือเมืองใหม่ก็จะไม่เกิด ขณะนี้มีประชาชนจำนวนมากที่ยังคงอยู่ในเมืองใหญ่ หากมีเส้นทางเส้นใหม่เชื่อว่าจะเกิดการเคลื่อนย้าย เกิดการจ้างงาน การสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ ขอความร่วมมือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ความร่วมมือ และต้องทำให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสุจริต
.
สิ่งสำคัญคือต้องมีการลงทุนหากเป็นโครงการที่เป็นมอเตอร์เวย์ โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินโครงการได้หลายอย่างในช่วงที่ผ่านมาทั้งถนน เส้นทางรถไฟ มอเตอร์เวย์หรือเส้นทางใหม่ๆเพราะใช้วิธีการใหม่ ต้องจัดลำดับความเร่งด่วน สิ่งที่เป็นความต้องการต่างๆของประชาชน

โครงการที่ได้เสนอเข้ามาแล้วอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมาธิการที่จะต้องนำไปแปรญัตติ แต่ได้เน้นย้ำว่าการแปรญัตติได้เงินออกมาตรงจุดไหนให้ทำโครงการในจุดนั้น โครงการที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ โครงการที่มีความพร้อมก่อน อีกหนึ่งวิธีคือเมื่องบประมาณผ่านไปแล้วมีการดำเนินการตามขั้นตอน ตามแผนงานโครงการไปแล้ว เมื่อทำไม่ได้หรือไม่พร้อมก็ปรับงบประมาณไปทำที่อื่นได้

……………………………………….