ผบ.ทัพแถลงยึดปชต.มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ยันปฏิวัติไม่อยู่ในความคิด

2325

จากที่วันนี้(5ต.ค.63) ได้มีการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดใหม่ ครั้งแรก ที่กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งผบ.เหล่าทัพ ได้แถลงร่วมกันในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และยืนยันถึงความคิดปฏิวัติไม่มีแน่นอน จะดูแลเรื่องความมั่นคง

ทั้งนี้พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้นำแถลงหลังการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดใหม่ โดยมี บิ๊กบี้ พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก บิ๊กอุ้ย พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และ บิ๊กแอร์ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ บิ๊กปั๊ด พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

โดยช่วงหนึ่งเมื่อถามถึงบทบาท ส.ว.ของผบ.เหล่าทัพ จะวางบทบาท ส่วนเรื่องการรับเงินเดือน แนวทางเป็นไปแล้วแต่บุคคลว่าจะพิจารณาอย่างไร ถึงความเหมาะสมในการปฎิบัติหน้าที่นั้นๆด้วย เป็นเอกสิทธิเฉพาะตัวที่จะพิจารณา แต่โดยส่วนตัว พลเอก เฉลิมพล กล่าวว่า จะไม่รับเงินเดือน สว. ตามแนวทางที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดก่อนได้ดำเนินการไว้ ขณะที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพคนอื่นๆต่างก็บอกว่า จะไม่รับเงินเดือนด้วย

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ยังกล่าวเมื่อถูกถามถึง การให้ความมั่นใจว่า ทหารจะไม่ทำหน้าที่นอกรัฐธรรมนูญ จะไม่เกิดการปฎิวัติขึ้นว่า ขอยืนยันว่า เรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในแนวทางการดำเนินการอยู่แล้ว ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เราปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

ทหาร ก็คือประชาชน ทุกอย่างเรามีความเป็นประชาธิปไตย อย่างแท้จริง เราเชื่อมั่นอย่างที่ประชาชนเชื่อมั่นว่าจะเป็นการปกครอง ที่แย่น้อยที่สุดในสังคมโลก เพียงแต่ ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนพลเมือง มีโอกาสเป็นพลังของแผ่นดินมีสิทธิ์ และมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดี ย้ำว่าสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้อยู่ในความคิดของทหารในปัจจุบัน” ผบ.ทหารสูงสุด กล่าว

เมื่อถามถึง บทบาทกองทัพกับการเมือง พลเอกเฉลิมพล กล่าวว่า เรื่องการเมือง เป็นเรื่องการบริหารประเทศ ตามที่ได้รับมอบตามกฎหมาย ทหารก็เป็นกลไกของรัฐบาล ทหารก็เป็นกลไกในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่วนการเมืองนั้น ทหารไม่ได้เกี่ยวข้อง แต่สิ่งที่จะเกี่ยวข้องกันคือเรื่องความมั่นคงของรัฐ ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของทหาร โดยไม่ต้องมีใครสั่ง เพราะเป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตาม พลเอกเฉลิมพล ยังนำแถลงนโยบายตามแนวทางของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหม โดยยึดหลักกองทัพไทยพิทักษ์ รักษา ปกป้อง เทิดทูน พระมหากษัตริย์องค์จอมทัพไทย และน้อมนำแนวทางพระราชทานมาดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 6 ด้าน

“คือ 1. การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางพระราชทาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  2. การป้องกันประเทศ 3. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 4. การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ5. การพัฒนาประเทศ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชน  6. การบริหารจัดการกองทัพ”

ที่มา : เฟซบุ๊ก Wassana Nanuam

ภาพปก : TNEWS