ธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรมแจ้งจับม.157 บิ๊กมธ. ถ้าไม่เอาผิดแก๊งปลดธง กำจัดเหลือบอาจารย์?

2523

จากวันนี้ 9 ตุลาคม 2564 เฟซบุ๊ก ธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม ซึ่งเป็นของกลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม อันเป็นกลุ่มบุคคลอดีตศิษย์เก่าได้รวมตัว ปกป้องมหาลัยธรรมศาสตร์จากกลุ่มอาจารย์ และนักศึกษาที่เคลื่อนไหวต่อต้านสถาบันโดยใช้มหาลัยบังหน้านั้น

ทั้งนี้โดย เฟซบุ๊ก ธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม ได้โพสต์เรื่องราวล่าสุดว่า สืบเนื่องจากการจัดงานรำลึก ๔๕ ปี ๖ ตุลา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งมีกลุ่มบุคคลได้ฉวยโอกาสใช้สถานที่จัดกิจกรรมก่อความวุ่นวาย นำไปสู่เหตุการณ์การนำธงชาติลงจากยอดเสาของโดมอันเป็นสัญลักษณ์ของชาวธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นเวลาที่กฎหมายห้ามชักธงลงจากยอดเสา ทั้งได้นำธงสีแดงขึ้นแทนจึงเป็นการกระทำใดๆต่อธงหรือเครื่องหมายอื่นใดอันมีความหมายถึงรัฐ เพื่อเหยียดหยามประเทศชาติและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันเป็นการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๘ และ พรบ.ธง พ.ศ. ๒๕๒๒

เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นตัวอย่างให้ประชาชนคนไทยได้ประจักษ์ถึงอกุศลเจตนาของกลุ่มที่เคลื่อนไหวก่อความวุ่นวายในสังคมไทย การแสดงออกโดยบิดเบือนเหตุการณ์ ๖ ตุลาให้เชื่อมโยงกับสถาบันสูงสุดของประเทศ เป็นการพยายามมุ่งร้ายต่อสังคมไทย มีกลุ่มบุคคลอยู่เบื้องหลังทั้งที่เป็นกลุ่มการเมือง นักวิชาการ ผู้บริหารในสถาบันการศึกษาและนักเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อคอยสนับสนุนยุยงและวางแผนการเคลื่อนไหว มีการปลูกฝังความคิดทัศนคติที่ผิด ใช้นักศึกษาประชาชนและเยาวชนเป็นตัวแทนให้กระทำการที่ไม่ถูกต้องทั้งหลายทั้งปวงอย่างเป็นขบวนการ

ดังจะเห็นได้จากการเริ่มต้นของสถานการณ์นับแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รังสิต ในการชุมนุมเพื่อเรียกร้องการปฏิรูปสถาบัน สอดประสานกับการเคลื่อนไหวในทางการเมืองของกลุ่มการเมืองที่อ้างความเป็นคนรุ่นใหม่ สร้างอนาคตในมโนคติใหม่ ตลอดจนการก่อความวุ่นวายของกลุ่มผู้ประท้วงตามสถานที่ต่างๆ ทั้งทำเนียบรัฐบาล สนามหลวง ดินแดง เป็นต้น

กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม ขอประณามการกระทำดังกล่าว เนื่องจากเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ลบหลู่เกียรติยศ ไม่เคารพสถานที่ ด้อยค่าวีรชน ๖ ตุลา เป็นการทำร้ายความรู้สึกของชาวธรรมศาสตร์และประชาชนคนไทย ทำลายประวัติศาสตร์และสาระสำคัญของเหตุการณ์ ๖ ตุลา อีกทั้งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้กระทำขาดจิตสำนึก ขาดความรับผิดชอบ มุ่งหวังแสดงออกเพื่อสนองความต้องการของตนเองและผู้บงการที่ได้จัดการเตรียมการมาล่วงหน้า

ในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น กลุ่มฯ ขอเรียกร้องให้สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีและผู้บริหารทุกท่าน รวมทั้งสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โปรดแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วย ไม่ยินยอมและสนับสนุนให้ผู้ใดกระทำการที่เป็นการเสื่อมเสียต่อสถาบัน ลบหลู่เกียรติภูมิของธรรมศาสตร์ บิดเบือนสาระของเหตุการณ์เดือนตุลา

การที่ธรรมศาสตร์แสดงตนเป็นศูนย์กลางและใช้เงินภาษีอากรของประชาชนมาจัดสร้างอนุสรณ์สถาน ๖ ตุลา ก็เพื่อสดุดีผู้อุทิศชีวิตและรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ให้เป็นบทเรียนแก่ชนรุ่นหลังถึงความสูญเสียที่เกิดจากการใช้ความรุนแรง และการแย่งชิงผลประโยชน์ทางการเมือง แต่กลับถูกผู้ก่อความวุ่นวายทำลายเจตนารมณ์นั้นสิ้นไปในครั้งนี้

กลุ่มฯ ขอเรียกร้องให้อธิการบดี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องข้างต้นร่วมกันหาทางแก้ไข และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดดังกล่าวข้างต้นภายในกำหนด ๓๐ วัน มิเช่นนั้นกลุ่มฯ จะถือว่าท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗

และขอให้ท่านดำเนินการกำจัดกลุ่มขบวนการที่แฝงตัวเป็นอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่คอยยุยงปลุกปั่นโดยเร่งด่วน เพราะได้สร้างทัศนคติผิดๆ บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อหลอกใช้นักศึกษาให้ตกเป็นเครื่องมือกระทำการอันเลวร้าย เป็นอันตรายแก่ชาติบ้านเมือง หากท่านยังคงเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ จะเป็นการบกพร่องต่อหน้าที่ ขาดความรับผิดชอบ รวมทั้งเป็นความเสื่อมเสียต่อตัวท่านและวงศ์ตระกูลอันจะถูกกล่าวถึงต่อไปในอนาคตของประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์