เอาแล้ว!วรงค์นัดปชช.ร่วมยื่นศาลรธน.ซัดนักการเมืองลักไก่แก้รธน.เพิ่ม

1618

จากที่วันนี้ 24 กันยายน 2564 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี จัดแถลงข่าว “การร้องศาลรัฐธรรมนูญของประชาชน กรณีลักไก่แก้ไขรัฐธรรมนูญจากบัตรหนึ่งใบไปเป็นสองใบ”

ทั้งนี้โดย นพ.วรงค์ กล่าวบางช่วงว่า ทุกคะแนนที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งหรือไม่ได้รับเลือกตั้ง จะนำไปรวมเป็นคะแนนของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ การที่รัฐสภาดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ระบบบัตรสองใบ แยกเป็น ส.ส.เขต และบัญชีรายชื่อ จึงนำไปสู่ระบบผู้ชนะกินรวบ คะแนนผู้แพ้ถูกทิ้งน้ำ เป็นการทำลายสิทธิของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิในคะแนนของประชาชนที่คุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญ ผ่านระบบจัดสรรปันส่วน

ขณะที่เฟซบุ๊ก หมอวรงค์ ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความถึงกรณีดังกล่าวไว้ด้วย ว่า ขอเชิญประชาชนมาร่วมกันร้องศาลรัฐธรรมนูญ  การที่สมาชิกรัฐสภา ได้ดำเนินการแก้ไขระบบการเลือกตั้งจากบัตรหนึ่งใบไปสู่บัตรสองใบ โดยใช้กระบวนฉ้อฉล เร่งรีบ ไม่รอบคอบ ในการแก้รัฐธรรมนูญ ทั้งๆที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้รับหลักการในวาระแรกเพียงสองมาตรา คือมาตรา 83 และมาตรา 91 แต่ไปลักไก่เพิ่มมาตรา 86 เข้ามา

นอกจากนี้แล้ว ยังมีการจำกัดสิทธิของประชาชน ที่คุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญนั่นคือ ตามเจตนารมย์ของระบบจัดสรรปันส่วนนั้น มุ่งเน้นการพยายามทำให้คะแนนทุกคะแนน ของประชาชนมีความหมาย คะแนนที่ประชาชนเลือกทุกพรรคการเมืองจะต้องถูกนำมาคิด จัดสรรที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร ไม่ถูกทิ้งเสียเปล่า

โดยทุกคะแนนที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต (ไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งหรือไม่ได้รับเลือกตั้ง) จะนำไปรวมเป็นคะแนนของพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

 

การที่รัฐสภาดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ระบบบัตรสองใบ แยกเป็น ส.ส.เขต และ บัญชีรายชื่อ จึงนำไปสู่ระบบผู้ชนะกินรวบ คะแนนผู้แพ้ถูกทิ้งน้ำ เป็นการทำลายสิทธิของประชาชน โดยเฉพาะสิทธิในคะแนนของประชาชนที่คุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญ ผ่านระบบจัดสรรปันส่วน

จึงขอใช้รัฐธรรมนูญ  มาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มาตรา 213 บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ตามหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน มาร่วมกันยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ (ผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน) เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชน ที่จะถูกนักการเมืองทำลายทิ้งผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ในวันอังคารที่ 28 กันยายนนี้ เวลา 9.30 น. ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ