วิชา ส่งรายงาน ปฏิรูปตำรวจ แนบความเห็น 6 ข้อคดี บอส อยู่วิทยา

948

เปิดรายงาน “วิชา” 4 หน้าส่ง “บิ๊กตู่” ปฏิรูปตำรวจ แนบความเห็น 6 ข้อคดี “บอส” อัดกฎหมายมีช่องโหว่ให้เจ้าพนักงานทุจริต-กระบวนการยุติธรรมซื้อได้ คุกมีไว้ขังคนจน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อกฎหมายเพื่อนำไปสู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม จำนวน 4 หน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการฯมีความเห็นว่าในการแก้ไขข้อบกพร่องหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องยึดถือหลักมาตรฐานสากลในการดำเนินคดีที่เป็นธรรม ต้องมีการปรับโครงสร้างการสอบสวนให้มีความเป็นอิสระ ลดการแทรกแซงจากผู้บังคับบัญชาและอิทธิพลภายนอก โดยแยกงานสอบสวนให้เป็นสายงานเฉพาะจากฝ่ายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ให้มีหลักประกันในสายงาน และจะต้องดำเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้การสอบสวนฟ้องร้องเป็นกระบวนการเดียวกัน คือ

1.ร่างพ.ร.บ.บัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …
2.ร่างพ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. …
3.ร่างกฎหมายเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์
4.ร่างพ.ร.บ.กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. …
5.ระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดและระเบียบคณะกรรมการอัยการ
6.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า นอกจากนี้ ในรายงานคณะกรรการฯยังมีการระบุความคิดเห็นคดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือบอส คือ
1. การที่งานสอบสวนของตำรวจขาดความเป็นอิสระในการทำงานถูกแทรกแซงจากผู้บัญชาการและอิทธิพลภายนอกของบุคคลที่ประพฤติมิชอบได้โดยง่าย และเปิดโอกาสให้เกิดการทุจริต เพื่อบิดเบือนความจริงและพยานหลักฐาน
2. การสอบสวนคดีอาญาของพนักงานสอบสวนและการฟ้องร้องคดีของอัยการขาดความเชื่อมโยงและความร่วมมือที่เป็นเอกภาพ
3. ระบบกฎหมายมีช่องโหว่ให้กระบวนการสอบสวนและฟ้องร้องคดีดำเนินไปอย่างล่าช้า โดยไม่มีข้อจำกัดหรือการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
4. ความเหลื่อมล้ำของคนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะทางสังคมที่แตกต่างกัน ในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทำให้สังคมเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมซื้อได้และมีคุกไว้ขังคนจน
5. ระบบกฎหมายเปิดช่องให้เจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะการสอบสวนล้าสมัยไม่สอดคล้องกับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป