มหาดไทยฯ ได้อ่านไหม? ตั้งข้อสงสัย “ธนาธร” เปิดมูลนิธิ ยื่นขอจดแจ้ง แต่มีเนื้อหาหมิ่นเหม่ให้ร้ายสถาบันฯ?

1681

หลังจากเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2564 ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิคณะก้าวหน้า”

โดยประกาศดังกล่าวมีใจความว่า ด้วยนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิคณะก้าวหน้า ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย ด้านสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และอื่น ๆ ส่งเสริมการแปลหนังสือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย เผยแพร่ความรู้หรือผลงานการศึกษาวิจัยด้านสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และอื่น ๆ ให้แพร่หลายแก่ประชาชน

ส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ดำเนินกิจกรรมค่ายศึกษาอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตย ส่งเสริมและให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ยากไร้ ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาทุกประเภท

ทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนแรกเริ่มเป็นเงินสด จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และมีคณะกรรมการดำเนินงานดังรายนามต่อไปนี้

นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ
นายชํานาญ จันทร์เรือง รองประธานกรรมการ
นายพงศกร รอดชมภู รองประธานกรรมการ
นายสุรชัย ศรีสารคาม รองประธานกรรมการ
นายปิยบุตร แสงกนกกุล กรรมการ
นางสาวพรรณิการ์ วานิช กรรมการ
นายเดชรัต สุขกําเนิด กรรมการ
นายสุนทร บุญยอด กรรมการ
นายชัน ภักดีศรี กรรมการ
นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการ
นายไกลก้อง ไวทยการ กรรมการ
นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการและเหรัญญิก
นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ กรรมการและเลขานุการ

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีคําสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิรายนี้แล้ว เลขทะเบียน ลําดับที่ กท 3181 ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 115 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ในประกาศฉบับเต็ม ในข้อที่ 2.8 ได้มีการระบุว่า เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความเป็นกลาง และไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด ซึ่งน่าตั้งข้อสังเกตว่า ในข้อนี้วัตถุประสงค์มีความชัดเจนที่ผิดตามมาตรา 112 มีความหมิ่นเหม่ในการตั้งวัตถุประสงค์ แต่ได้รับให้จดทะเบียนตั้งมูลนิธิได้ โดยหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้อง คือกระทรวงมหาดไทย

อีกทั้งที่ผ่านมา นายธนาธร , นายปิยบุตร และนางสาวพรรณิการ์ ได้ออกตัวเรื่องการแก้ไขมาตรา 112 มาโดยตลอด และมีการโพสต์ เอ่ยพาดพิงสถาบันมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเมื่อมายื่นจดทะเบียนตั้งมูลนิธิ ยังมีการตั้งวัตถุประสงค์ที่มีความเกี่ยวเนื่องโยงพาดพิงสถาบันฯอีก จนทำให้น่าสงสัยว่า เหตุใดนายทะเบียนกทม. และกระทรวงมหาดไทย จึงปล่อยผ่านเรื่องนี้จนได้มีการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการออกมา