ราชกิจจาฯแพร่ มูลนิธิคณะก้าวหน้าของธนาธร “อบรมปชต.คนรุ่นใหม่” เปิดชื่อปธ.-กก.

1189

จากที่วันนี้ 17 กันยายน 2564  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ผยแพร่ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิคณะก้าวหน้า”

ทั้งนี้โดยมีข้อความว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้ง มูลนิธิคณะก้าวหน้า ต่อนายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษา วิจัย ด้านสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และอื่น ๆ ส่งเสริมการแปลหนังสือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย เผยแพร่ความรู้หรือผลงานการศึกษาวิจัยด้านสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และอื่น ๆ ให้แพร่หลายแก่ประชาชน

“ส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ดำเนินกิจกรรมค่ายศึกษาอบรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างค่านิยมประชาธิปไตย ส่งเสริมและให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ยากไร้ ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้สูงอายุคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาทุกประเภท”

สำหรับทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนแรกเริ่มเป็นเงินสด จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และมีคณะกรรมการดำเนินงานดังรายนามต่อไปนี้

1.นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ

2.นายชํานาญ จันทร์เรือง รองประธานกรรมการ

3.นายพงศกร รอดชมภู รองประธานกรรมการ

4.นายสุรชัย ศรีสารคาม รองประธานกรรมการ

5.นายปิยบุตร แสงกนกกุล กรรมการ

6.น.ส.พรรณิการ์ วานิช กรรมการ

7.นายเดชรัต สุขกําเนิด กรรมการ

8.นายสุนทร บุญยอด กรรมการ

9.นายชัน ภักดีศรี กรรมการ

10.นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการ

11.นายไกลก้อง ไวทยการ กรรมการ

12.น.ส.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ กรรมการและเหรัญญิก

13.น.ส.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ กรรมการและเลขานุการ

นายทะเบียนมูลนิธิกรุงเทพมหานคร มีคําสั่งรับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิรายนี้แล้ว เลขทะเบียน ลําดับที่ กท 3181 ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.2564 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 115 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน