พล.ท.เจริญชัย แม่ทัพภาค 1 คนใหม่ ลั่นเสียงกึกก้อง ขอปกป้อง เทิดทูนสถาบันฯ ด้วยชีวิต

3114

พล.อ.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค1 ซึ่งขยับขึ้นเป็นพล.อ.ในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้ส่งมอบตำแหน่งแม่ทัพภาค1 ให้ พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาค1 คนใหม่

แม่ทัพต่อ พล.ท.เจริญชัย กล่าวว่า ตามที่มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาค1 รับราชการสนองพระเดชพระคุณในครั้งนี้นั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ เป็นเกียรติยศอย่างสูงสุดแก่ผมและวงศ์ตระกูลเป็นอย่างยิ่ง ผมขอน้อมรับหน้าที่นี้ไว้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความรับผิดชอบ

กองทัพภาคที่ 1 เป็นหน่วยทหารที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงจัดตั้งขึ้นและได้ทรงไว้วางพระราชหฤทัยในการเป็นหน่วยทหาร ที่มีหน้าที่ในการปกปักรักษาความมั่นคงของประเทศชาติ รักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า และเป็นที่ยอมรับเชื่อถือศรัทธาของพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด ซึ่งถือเป็นนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ของอดีตผู้บังคับบัญชาที่ผ่านมาทุกท่าน ในอันที่จะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต และพร้อมที่จะเป็นหลักในการรักษาความมั่นคง ปกป้องเอกราช อธิปไตยของชาติตลอดไป

ทั้งนี้ พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในขณะดำรงตำแหน่ง แม่ทัพภาคที่ 1 ได้ทุ่มเทและตั้งใจจริง ในการปฏิบัติงาน ทั้งการถวายความปลอดภัยในพระราชพิธีสำคัญของพระบรมวงศานุวงศ์ การขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1 ให้มีประสิทธิภาพบูรณาการภารกิจ การรักษาความมั่นคงภายในกองทัพภาค1 ให้เป็นรูปธรรมและเป็นหน่วยสนับสนุนหลักในการแก้ไขปัญหาคลองเปรมประชากร และคณะทำงานภายใต้กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ด้านบูรณาการและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

และที่สำคัญได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งจากความมุ่งมั่น และความจริงจัง ในการปฏิบัติงานดังกล่าว ส่งผลให้กองทัพภาคที่ 1 ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวง ที่กองทัพบกมอบหมาย

​ในโอกาสที่ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกจะต้องรับหน้าที่ในตำแหน่งใหม่นั้น ผมในนามของข้าราชการกองทัพภาคที่1 ทุกนายอ “ขอสัญญาว่า จะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ ยุติธรรม ดั่งเช่นที่ท่านได้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแล้ว”

อย่างไรก็ตาม สำหรับเส้นทางราชการในกองทัพบก พล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ เคยเป็นผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.21รอ.), ผู้บัญชาการกองพลทหารราบ ที่ 2 รักษาพระองค์ (ผบ.พล.ร.2รอ.), รองแม่ทัพภาค1 และ แม่ทัพน้อยที่1 ก่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่ 1