ครม.เคาะงบฯกว่า 5 หมื่นล้าน!?!เยียวยาผู้ประกันตน 29 จว.แดงเข้ม ม.39,40 ฟรีแลนซ์ คนละ 5,000 ม.33 รีบเช็คสิทธิ์ภายใน 24 ส.ค.นี้

1592

ครม.อนุมัติงบ 33,471 ล้านบาท เยียวยาผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ช่วยค่าครองชีพ คนละ 5,000 บาท รวม 6,694,201 คน และปรับชื่อมาตรการม.33 พร้อมเพิ่มวงเงินประมาณ 17,050 ล้านบาท ครอบคลุม 29 จังหวัดแดงเข้ม

 

วันนี้(10 ส.ค.64) นายอนุชา บูรพชัยศรี  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้  เห็นชอบกรอบวงเงิน 33,471.0050 ล้านบาท เยียวยาผู้ประกันตนตาม มาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ 29 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อกำหนดฯ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยช่วยเหลือค่าครองชีพคนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,694,201 คน 

ทั้งนี้หลักเกณฑ์และเงื่อนไข คือ  ต้องอยู่ใน พื้นที่ 29 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และ สิงห์บุรี  

โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวม 6,694,201 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน 1,436,171 คน และมาตรา 40 จำนวน 5,258,030 คน  

คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่มีสัญชาติไทย สถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะ A (Active) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด) หรือ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 16 จังหวัด) กรณีเป็นผู้สมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะรอชำระเงิน W (Wait) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564   

โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ต้องไม่เป็นข้าราชการหรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกลาง /โดยวิธีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 จะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) เฉพาะที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชน

โฆษกรัฐบาล กล่าวด้วยว่า ครม.ยังให้กระทรวงแรงงาน เร่งตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามเป้าหมายเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน รวมทั้งขอให้โอนเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนตามม. 39 และม. 40 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 10 จังหวัด ก่อนระยะเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่มีสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ที่รุนแรงและได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ก่อนพื้นที่อื่น ๆ

ในด้านการเยียวยา ม. 33 ครม.เห็นชอบเปลี่ยนชื่อเป็น โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33  และเพิ่มกรอบวงเงินจำนวนทั้งสิ้น17,050.4145 ล้านบาท ครอบคลุม 29 จังหวัดแดงเข้ม กรณีนายจ้าง – ลูกจ้าง ม.33เข้าเกณฑ์แต่ไม่ได้รับเยียวยา ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ก่อน 1 ต.ค.2564 

โดยให้สำนักงานประกันสังคมปรับปรุงรายละเอียดสาระสำคัญของโครงการดังนี้ 

(1) เปลี่ยนชื่อโครงการ ฯ เป็น โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากเดิม โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 

(2) ขยายพื้นที่ดำเนินการจาก 13 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด 

(3) กรอบวงเงินโครงการ จากเดิม 15,027.6860 ล้านบาท เป็น 17,050.4145 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2,022.7285 ล้านบาท  

(4) ขยายระยะเวลาให้นายจ้างในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 28 และ 16 จังหวัด ข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 30 สามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ได้  โดยสำนักงานประกันสังคมจะ ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 นี้