ท่านใหม่ ขอบคุณนายกฯ ใช้ยาแรงสกัดเฟคนิวส์ ลั่นอยู่ข้าง “รองผบช.น.” อย่าได้หวั่นเกรง อยากเห็นดารา-สื่อเลวๆ-พวกกวนเมืองติดคุก!?

1280

ท่านใหม่ ขอบคุณนายกฯ ใช้ยาแรงสกัดเฟคนิวส์ ลั่นอยู่ข้าง “รองผบช.น.” อย่าได้หวั่นเกรง อยากเห็นดารา-สื่อเลวๆ-พวกกวนเมืองติดคุก!?

จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (29 กรกฎาคม 2564) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๙) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคมพ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ ๑๓ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

โดยที่มีการเผยแพร่โดยทั่วไปซึ่งข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดหรือสับสน ปฏิบัติตนไม่ถูกต้องจนเกิดความเสียหายหรือเหตุการณ์ร้ายแรงมากขึ้นในสถานการณ์ฉุกเฉิน จนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ การละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น การรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือการรักษาสุขภาพของประชาชนโดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต อันเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ฉุกเฉินให้วิกฤติยิ่งขึ้น จำเป็นต้องมีมาตรการที่กำหนดให้การใช้สิทธิหรือเสรีภาพในการแสดงออกเป็นไปอย่างมีเหตุผล ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงและมีความรับผิดชอบต่อความสงบสุขของสังคมส่วนรวมในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นนี้ตามกรอบที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ห้ามผู้ใดเสนอข่าว จำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

ข้อ ๒ ในกรณีมีการเผยแพร่ข้อความหรือข่าวสารตามข้อ ๑ ในอินเทอร์เน็ต ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)แจ้งผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทุกรายทราบ และให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวทุกรายมีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อความหรือข่าวสารดังกล่าวมีที่มาจากเลขที่อยู่ไอพี(IP address) ใด หากเป็นเลขที่อยู่ไอพี (IP address) ที่ตนเป็นผู้ให้บริการ ให้แจ้งรายละเอียดตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด ให้สำนักงำาน กสทช. ทราบ และให้ระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่เลขที่อยู่ไอพี (IP address) นั้นทันที

ให้สำนักงาน กสทช. ส่งรายละเอียดตามที่ได้รับแจ้งตำมวรรคหนึ่งให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเร็วเพื่อดำเนินคดีต่อไป ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต และให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ต่อมาทางด้าน  ม.จ. จุลเจิม ยุคล หรือ “ท่านใหม่” โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุข้อความว่า

ขอบคุณท่านนายกฯที่ให้ยาแรงกับเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฏหมาย ผมเอาใจช่วยครับท่านรอง บชน พลตำรวจตรี ปิยะ ต๊ะวิชัย ตอนนี้ท่านมียา แรงสกัดการสื่อสารบิดเบือนข้อมูล สร้างความหวาดกลัวกระทบต่อความสงบสุข ของส่วนรวมและสถาบัน

ขอให้ท่านเป็นนายตำรวจน้ำดีสักคน ต่อสู้เพื่อชาติและสถาบัน ไม่ต้องเกรงกลัวอะไรทั้งสิ้น หาหลักฐานมามัดผู้กระทำผิดให้แน่นหนา ผมขอยืนอยู่ข้างท่านครับ ท่านรอง พลตำรวจตรี ปิยะ ต๊ะวิชัย อย่าหยุด บางทีก็อยากเห็นดารา และพวกสื่อเลวๆ ติดคุก กันบ้าง อย่าให้ดิ้นหลุดได้โดยเฉพาะ พวกกวนเมือง ท่านทำหน้าที่ให้เต็มที่ก็แล้วกันครับ ไม่ต้องหวั่นเกรงอะไรทั้งสิน คนดีไม่มีวันตาย อย่าถอดใจ ครับ  น้องต๊ะ

ม.จ. จุลเจิม ยุคล
นายกฯยกระดับเข้มการเสนอข่าว โดยออกข้อกำหนดเพิ่ม ฉ.29ห้ามเสนอข่าวที่อาจทำให้ประชาชนหวาดกลัว หรือ บิดเบือน ให้ กสทช.คุมเข้มผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต • ติดตามระงับไอพี มือโพสต์โซเชี่ยล
และส่งให้ สตช.ดำเนินการ