ครม.เคาะมาตรการลดค่าใช้จ่ายปชช.ทั่วประเทศ!?!ลดค่าน้ำประปา-ไฟฟ้า 2 เดือนผ่อนได้ เลือกจ่ายได้ ใช้ฐานเดือนกุมภาพันธ์

1498

นายอนุชา บูรพชัยศรี  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผย มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 13 ก.ค.2564 เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและค่าน้ำประปาของประชาชนและธุรกิจทั่วประเทศ เป็นระยะเวลา 2 เดือน

มาตรการลดภาระค่าไฟฟ้า ระยะเวลาระหว่างเดือนก.ค.-ส.ค. 64  โดยใช้ฐานเดือนกุมภาพันธ์ ดังนี้

1.บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150หน่วย/เดือน : ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก 

2.บ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150หน่วย/เดือน หากน้อยกว่าหรือเท่ากับเดือน ก.พ. 64 คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริง ,กรณีมากกว่าเดือนก.พ. แต่ไม่เกิน 500 หน่วย/เดือน ให้จ่ายเท่ากับเดือน ก.พ. 64 ,ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 501-1,000 หน่วย/เดือน ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน ก.พ. 64+ 50% ของหน่วยไฟฟ้าที่เพิ่มจากเดือน ก.พ. 64 , ถ้าเกิน 1,000  หน่วย/เดือน ให้จ่ายค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน ก.พ. 64+ 70%  ของหน่วยไฟฟ้าที่เพิ่มจากเดือน ก.พ. 64   

โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

3.กิจการขนาดเล็ก(ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ใช้ไฟฟ้าฟรี 100 หน่วยแรก

4.กิจการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะ องค์กรไม่แสวงหากำไรและการสูบน้ำเพื่อการเกษตร   ยกเว้นการเรียกเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (Minimum Charge) จนถึงสิ้นเดือนธ.ค. 64 โดยให้จ่ายค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (demand Charge) ตามกำลังไฟฟ้าที่ใช้จ่ายจริง

มาตรการลดภาระค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก  (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ระยะเวลา 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย. 64)

ทั้งนี้ กรอบวงเงินสำหรับมาตรการลดค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า  ให้กฟน. กฟภ. กปน. และกปภ. ขอรับสนับสนุนภายใต้กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 12,000 ล้านบาท

สำหรับการผ่อนชำระค่าไฟฟ้า “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” ออกมาตรการช่วยประชาชน ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าช่วงโควิด ขณะที่ “การไฟฟ้านครหลวง” ให้เลือกชำระค่าไฟฟ้าบางเดือนได้

เฟซบุ๊ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA หรือ กฟภ. ได้แผยแพร่ประกาศ มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ใช้ไฟฟ้าในส่วนต่างจังหวัด

ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท สามารถยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าไฟฟ้าได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ โดยเตรียมเอกสารประกอบการขอผ่อนชำระดังนี้

  1. บัตรประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ยื่นคำร้องขอผ่อนชำระหรือผู้รับมอบอำนาจ (ใช้ในการตรวจสอบ)
  2. หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (พร้อมลงนามรับรอง)
  3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองดังกล่าว (เฉพาะนิติบุคคล)

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง และสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่

สำหรับ การไฟฟ้านครหลวง MEA หรือ กฟน. ที่ให้บริการไฟฟ้าเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้น ผู้ที่เดือดร้อนสามารถทำเรื่องผ่อนผันชำระค่าไฟ โดยสามารถติดต่อทุกช่องทางของการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA Call Center 1130 นอกจากนี้ ยังสามารถชำระค่าไฟฟ้าบางเดือนผ่านระบบออนไลน์ โดยเลือกชำระได้โดยต้องเรียงตามลำดับเดือนที่ค้างเก่าที่สุดก่อน ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 64 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลาย