รมว.เกษตรเด้งรับนายกฯสั่งเดินเครื่องยกระดับแปลงใหญ่ต่อ!?!มั่นใจชวนเกษตรกรเข้าร่วมได้ 5,250 แปลง เร่งเดินหน้าลงนามรับเงินอุดหนุน

751

รมว.เกษตรฯสั่งเดินหน้าโครงการยกระดับแปลงใหญ่ต่อ สุดปลื้มหลังนายกพอใจผลโครงการ ทำให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ช่วยพัฒนาผลผลิต แต่ผ่านมาครึ่งปียังมีความลังเลจากกลุ่มเกษตกร ทางก.เกษตรฯต้องเร่งให้ข้อมูลที่ชัดเจนกันความสับสน ว่าเกษตรแปลงใหญ่มีการบริหารจัดการอย่างไร เกษตรกรจะมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆและได้รับประโยชน์มากขึ้นกว่าการทำเกษตรตัวใครตัวมันอย่างไร?

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.64 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มีความพึงพอใจผลการดำเนินงานตามนโยบายโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเน้นส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

โดยในปี 2564 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการที่จะให้เงินสนับสนุนในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์รวมทั้งวัสดุทางการเกษตรแก่กลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 3,501 แปลง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ จึงได้กำชับกรมส่งเสริมการเกษตรให้เดินหน้าประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อขอรับเงินอุดหนุน (MOU) และแจ้ง ธกส. โอนเงินให้กลุ่มแปลงใหญ่ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด

สั่งซื้อ คลิก!!
สั่งซื้อ คลิก!!

ด้านนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ ได้ให้ความสำคัญกับโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโครงการที่มีเกษตรกรเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง 

ขณะนี้การดำเนินงานโครงการฯ ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อขอรับเงินอุดหนุน ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัด และหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ ประกอบด้วย กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง การยางแห่งประเทศไทย และกรมหม่อนไหม กับผู้แทนกลุ่มแปลงใหญ่ โดยหลังจากนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อให้กลุ่มฯ สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผน กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะผู้ประสานงานหลักของโครงการ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดจัดทำบันทึกข้อตกลงขอรับเงินอุดหนุน และเร่งโอนเงินให้กลุ่มแปลงใหญ่ให้แล้วเสร็จตามแผน รวมทั้งได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมกับติดตาม กำกับการดำเนินงาน และรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารโครงการระดับกระทรวงฯ ทราบ