การบินไทยได้ไปต่อ!?!ศาลล้มละลายกลางเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว ตั้ง 5 ผู้บริหารแผนพร้อมเดินหน้าเต็มสตีม

1423

ศาลล้มละลายกลาง เห็นชอบแผนฟื้นฟู “การบินไทย” แม้จะมีเจ้าหนี้คัดค้าน ชี้แผนฟื้นฟูชอบด้วยกฎหมาย มีโอกาสชำระหนี้ได้สำเร็จ ตั้ง 5 ผู้บริหารแผนผ่านฉลุย

15 มิ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานถึงความคืบหน้าแผนฟื้นฟูกิจการ  ของบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน )ซึ่งในวันนี้ศาลล้มละลายกลางได้กำหนดนัดฟังคำสั่งศาลในการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการการบินไทย ซึ่งหลังจากที่ศาลล้มละลายกลางได้รับคำคัดค้านแผนฟื้นฟูกิจการของเจ้าหนี้จำนวน 2 ฉบับ คำชี้แจงของผู้ทำแผน ตลอดจนความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในประเด็นต่าง ๆ แล้ว 

ทั้งนี้ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่แก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีผลให้ผู้บริหารแผน ที่ถูกเสนอชื่อตามแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่แก้ไข กล่าวคือ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายพรชัย ฐีระเวช นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ นายไกรสร บารมีอวยชัย และ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้บริหารแผนซึ่งจะมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป 

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ตามที่ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งรับแผนฟื้นฟูเป็นที่เรียบร้อย และให้ผู้บริหารแผน และผู้บริหาร  ดำเนินการตามแผน ฯ เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยสามารถขยายระยะเวลาดำเนินการ ของแผนได้ครั้งละ 1 ปี 2 ครั้ง  รวมไม่เกิน 7 ปี  ซึ่งก็มั่นใจว่า เป็นกรอบเวลาที่สามารถดำเนินการได้

ทั้งนี้บริษัทฯการบินไทย ขอขอบคุณศาลล้มละลายกลาง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คณะผู้จัดทำแผนทั้ง 7 ท่าน และพนักงานทุกคนที่มีส่วนทำให้การบินไทยได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลางและมอบโอกาสให้การบินไทยสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และเชื่อว่าผู้บริหารแผนพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของเจ้าหนี้ทุกราย 

และขอให้เจ้าหนี้และลูกค้าของการบินไทยเชื่อมั่นว่าการบินไทยพร้อมที่จะกลับมาดำเนินธุรกิจและให้บริการ เพื่อกลับมาเป็นองค์กรที่แข่งขันในตลาดและสามารถสร้างความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยและคนไทยในฐานะที่เป็นสายการบินแห่งชาติ ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ

ในการนี้ศาลได้พิจารณาแผน คำคัดค้าน รายงานผลประชุมเจ้าหนี้ คำชี้แจงของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และผู้ทำแผนแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหนี้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติพิเศษยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการโดยถูกต้องตามมาตรา 90/46 ขณะที่แผนฟื้นฟูกิจการมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 90/42 ทั้งลำดับและข้อเสนอการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดวิธีการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่มีลักษณะเหมือนกันอย่างเท่าเทียมตามกฎหมาย แม้การชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้บางกลุ่มจะแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ก็สืบเนื่องจากเจ้าหนี้แต่ละกลุ่มมีลักษณะ

สิทธิเรียกร้องที่ต่างกัน และข้อกำหนดการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นไปตามความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของลูกหนี้ ซึ่งไม่ขัดต่อมาตรา 90/42 ตรี ลำดับและข้อเสนอการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นไปตามลำดับที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าด้วยการแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลายตามมาตรา 90/58(2)  ซึ่งหากลูกหนี้สามารถดำเนินธุรกิจตามแผน ลูกหนี้ย่อมมีรายได้จากการดำเนินกิจการสามารถชำระหนี้ได้ 

แผนฟื้นฟูกิจการจึงแสดงให้เห็นโอกาสและแนวโน้มที่จะสำเร็จ ประกอบกับเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหนี้ที่อาจขอรับชำระได้ในการฟื้นฟูกิจการแล้ว เจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้ไม่น้อยกว่ากรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย ตามหลักการในมาตรา 90/58 (3) นอกจากนั้น เมื่อที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ลงมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ แสดงว่าบรรดาเจ้าหนี้ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความสามารถ และความน่าเชื่อถือของผู้บริหารแผนแล้วว่า มีความเหมาะสม และการทำแผนเป็นไปโดยสุจริต ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย

ดังนั้น ศาลจึงมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่มีการแก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้