กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จฯพิธีไหว้ครูรร.นายร้อยฯ ทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ให้ยึดมั่นนายทหารที่ดี

1434

จากที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯในพิธีไหว้ครู และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2564 นั้น

ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุม โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครู และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2564

โอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ทรงเจิมตำราเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจ จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาาสให้ หัวหน้านักเรียนนายร้อย นำนักเรียนนายร้อยจำนวน 1,255 นาย สวดมนต์ไหว้พระ และไหว้ครู เสร็จแล้วผู้แทนนักเรียนนายร้อย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานดอกไม้ ธูปเทียน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2523 ทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะ โดยเฉพาะงานบริหารจัดการและการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์ รวมถึงงานวิชาการด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนนายร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้แทนนักเรียนนายร้อย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาทางวิชาการ และเหรียญรางวัลการศึกษาทางวิชาทหาร ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-4 มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล 363 นาย แบ่งเป็นรางวัลการศึกษาทางวิชาการ ประกอบด้วย รางวัลการศึกษาดีเลิศ ได้รับเหรียญทอง 16 นาย, รางวัลการศึกษาดีมาก ได้รับเหรียญเงิน 72 นาย, รางวัลการศึกษาดี ได้รับเหรียญทองแดง 89 นาย และรางวัลการศึกษาทางวิชาทหาร ประกอบด้วย รางวัลการศึกษาดีเลิศ ได้รับเหรียญทองคำ 4 นาย, รางวัลการศึกษาดีมาก ได้รับเหรียญเงิน 91 นาย และรางวัลการศึกษาดี ได้รับเหรียญทองแดง 91 นาย

ปัจจุบัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในปีการศึกษา 2564 ทรงสอน 2 วิชา คือ ชั้นปีที่ 4 วิชาประวัติศาสตร์ไทย และชั้นปีที่ 5 วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย แม้จะทรงเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญ ๆ และยังทรงรับเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์ นำนักเรียนนายร้อยไปทัศนศึกษาดูงาน เปิดโลกกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่น ๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศ

โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทแก่นักเรียนนายร้อย เรื่องความสำคัญของครู และพิธีไหว้ครู