พิพิธภัณฑ์ศิลปะดัง ประกาศ ไม่จัดแสดงงาน ของศิลปินล้มล้างสถาบันฯ

5721

Baramee of Art พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัย ประกาศไม่ขอจัดแสดงงานศิลปะ ของศิลปิน ที่ร่วมชุมนุมล้มสถาบันชาติ

จากกรณีที่มีศิลปินดาราจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนน้อย ได้เข้าร่วมแสดงออกอย่างชัดเจนในการเรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่อยู่ในเชิงบั่นทอน และล้มล้างสถาบันหลักของชาติ จนกลายเป็นประเด็นในสังคม

ล่าสุดทางด้านของ Baramee of Art พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัย ภายใต้มูลนิธิหอธรรมพระบารมี ได้ออกมาประกาศชัดเจน ในการยืนหยัดอยู่ข้างสถาบันหลักของชาติ ดังต่อไปนี้

เรียนศิลปินทุกท่านทราบ
ตามที่มีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย
ของกลุ่มเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ กลุ่มบุคลตังที่เป็นข่าว ณ ขณะนี้

มูลนิธิหอธรรมพระบารมี เห็นว่าข้อเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ มีความไม่เหมาะสมในหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกร้องที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซี่งเป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญ และทรงคุณูประการต่อประเทศไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลายาวนานแห่งความเป็นชาติไทย รวมทั้งกระทบต่อเอกลักษณ์ความเป็นชาติและความมั่นคงของประเทศ

มูลนิธิหอธรรมพระบารมี ในฐานะองค์กรเพื่อสาธารณะ ที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ และดำเนินงานไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง มีความมั่นคงในสถาบันหลักของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ขอประกาศให้ศิลปินทุกท่านทราบว่า

ผลงานศิลปะที่มีการแสดง ณ หอธรรมพระบารมี ในทุกนิทรรศการ ต้องไม่มีเนื้อหาจาบจ้วง หรือบั่นทอนพระราชอำนาจ หรือล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ และศิลปินที่สามารถแสดงงาน ณ หอธรรมพระบารมี ต้องไม่มีแนวคิดหรือการแสดงออกหรือสนับสนุนการเรียกร้อง การชุมนุมที่เป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลง บั่นทอน ล้มล้างสถาบันหลักของชาติเช่นกัน

มูลนิธิหอธรรมพระบารมี มีความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซี่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทย แต่อย่างไรก็ตามการแสดงออกเหล่านั้น ต้องไม่เป็นไปเพื่อความขัดแย้งของประชาชนในชาติและขัดต่อจิตสำนึกของคนไทยที่ควรมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
มูลนิธิหอธรรมพระบารมี

เรียนศิลปินทุกท่านทราบตามที่มีการชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของกลุ่มเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ…

Posted by Baramee of Art on Tuesday, September 22, 2020

โดยทางด้านของ “มูลนิธิหอธรรมพระบารมี” ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่รองรับงานด้านเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสี่ ที่ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัด ผาณิตาราม ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พศ.2527

โดยมุ่งหวังส่งเสริมความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ให้สังคมในทุกระดับชั้น มีคุณธรรม จริยธรรม และใช้ชีวิตได้อย่างมีสติ สัมปชัญญะ เพื่อความสงบสุข ตามแนวทางคำสอนของพระพุทธศาสนา