ศาลล้มละลายฯเลื่อนพิจารณาแผนฟื้นฟูการบินไทย?!?หลังเจ้าหนี้ 2 รายยื่นค้าน เปิดทางสองฝ่ายเคลียร์กันก่อน ลุ้นฟังคำสั่งกลางเดือนหน้า

867

เจ้าหนี้การบินไทยส่วนใหญ่ได้รับรองแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2564 แล้วโดยมีการแก้ไขแผนฯตามคำร้องขอแก้ไขของเจ้าหนี้ 2 ราย เมื่อถึงวันนัดไต่สวนและฟังคำสั่งศาลล้มละลายกลางฯ ส่งผลให้ศาลงดสืบพยาน และเลื่อนนัดไต่สวนพิจารณาแผนฯไปเป็นวันที่ 15 มิ.ย. 2564 เพื่อเปิดทางให้เคลียร์ประเด็นข้อสงสัยทั้งผู้ทำแผนและเจ้าหนี้ ทั้งนี้ต้องรอลุ้นศาลอนุมัติเดินหน้าปรับตามแผนต่อไปได้ ทางผู้บริหารแผนต่างมั่นใจว่า  แผนฟื้นฟูฉบับแก้ไขสามารถทำให้การดำเนินธุรกิจของการบินไทยประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และดูแลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ อย่างดีที่สุด

วันที่ 28 พ.ค.2564 รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  แจ้งว่า  ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และที่ประชุมเจ้าหนี้ได้มีมติตามมาตรา 90/46 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ยอมรับแผน โดยมีเจ้าหนี้ที่มีจำนวนหนี้รวมกัน 91.56%ของจำนวนหนี้ของเจ้าหนี้ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและร่วมออกเสียงลงมติได้ลงมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ และแผนที่แก้ไขตามคำร้องขอแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการจำนวน 3 ฉบับ ที่ผู้ทำแผนและเจ้าหนี้จำนวน 2 รายเสนอ

โดย วันที่28 พ.ค. 2564 ศาลล้มละลายกลางได้นัดพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย   โดยมีเจ้าหนี้ยื่นคำร้องคัดค้านแผนฟื้นฟูกิจการและศาลรับไว้ จำนวน 2 ฉบับ ศาลล้มละลายกลางเห็นสมควรให้งดสืบพยานและให้โอกาสผู้ทำแผนและเจ้าหนี้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดและกำหนดนัดฟังคำสั่งศาลเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการในวันที่ 15 มิถุนายน 2564

อย่างไรก็ตามหากศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนก็จะมีผลทำให้การบินไทยสามารถดำเนินกระบวนการฟื้นฟูกิจการต่อไปได้  โดยการชำระหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการซึ่งเจ้าหนี้ทั้งหลายยื่นคำขอรับชำระหนี้ จะได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ตามแผน การจัดการกระแสเงินสดและทรัพย์สินของบริษัทบางส่วนจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของแผนฟื้นฟูกิจการ อีกทั้งคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนจะมีผลให้ผู้บริหารแผนที่ถูกเสนอชื่อตามแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่แก้ไข คือ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายพรชัย ฐีระเวช  นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ นายไกรสร บารมีอวยชัย และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป  

ทั้งนี้บริษัทฯ เชื่อว่าผู้บริหารแผนพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของเจ้าหนี้ทุกราย และขอให้เจ้าหนี้และลูกค้าของการบินไทยเชื่อมั่นว่าการบินไทยพร้อมที่จะกลับมาดำเนินธุรกิจและให้บริการ โดยมีแผนธุรกิจที่จะกลับมาให้บริการด้านการบินทันทีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายลง บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถฟื้นฟูธุรกิจให้เป็นสายการบินแห่งชาติที่แข็งแกร่งและสร้างกำไรในระยะยาว และจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลผู้เกี่ยวข้องทุกท่านอย่างดีที่สุด แม้ในระหว่างที่บริษัทฯ อยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ THAI กล่าวว่า ในวันที่ 15 มิ.ย.2564 หากศาลล้มละลายมีคำสั่งเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ พร้อมแต่งตั้งผู้บริหารแผน และคณะกรรมการเจ้าหนี้ 7 รายที่มาจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) สหกรณ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สหกรณ์ธรรมศาสตร์ ธ.กรุงเทพ ธ.ออมสิน บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด และกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ เมื่อแผนฟื้นฟูได้รับความเห็นชอบริษัทฯจะเริ่มดำเนินการทันที โดยจะเรียกประชุมผู้บริหารแผนเพื่อแบ่งงานกัน และประชุมคณะกรรมการเจ้าหนี้ด้วย