ดร.อานนท์ กรอกประวัติร่างคำฟ้องเกรียนสามกีบ! ท่านนริศโรจน์ เมนต์พวกนั้นเห็นประวัติอจ.แล้วคงสลบ

6014

จากที่วันนี้ 27 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะ​สถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) ได้โพสต์ข้อความแจ้งถึงความคืบหน้าในการฟ้องเอาผิดกลุ่มคนที่หมิ่นประมาทนั้น

โดยในวันนี้ ดร.อานนท์ เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กว่า “น้องทนายความยกร่างฟ้อง มาขอเอกสารของผม ประวัติการทำงาน และประวัติการศึกษา ขอกระทั่งใบปริญญา เป็นปริญญาตรี 1 ใบ ปริญญาโทสองใบ และปริญญาเอกหนึ่งใบ เข้าใจว่าเอาไปประกอบการคำนวณค่าเสียหายจากการหมิ่นประมาทครับ เลยอัพเดทประวัติย่อๆ ให้น้องทนายความเอาไปใช้ยกร่างฟ้อง ดังนี้ครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง และสาขาวิชาปัญญาและวิเคราะห์ธุรกิจ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านจิตมิติและจิตวิทยาเชิงปริมาณจาก Fordham University มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา  ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เคยเป็น Adjunct assistant professor ที่ Zicklin School of Business, Baruch College, City University of New York สอนสถิติสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกทางด้านบริหารธุรกิจ มีผลงานวิชาการทั้งในภาษาไทยและอังกฤษในด้าน การวัดและการประเมินทางจิตวิทยา สถิติประยุกต์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ และ การคัดเลือกบุคลากร เป็นต้น

วิชาระดับปริญญาโทและเอกที่สอนคือการวิจัยตลาด แบบจำลองพยากรณ์สำหรับการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ การเขียนโปรแกรมเพื่อการคำนวณทางสถิติ กราฟฟิคเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์ เป็นต้น ให้กับมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

เป็นวิทยากร ที่ปรึกษา และนักวิจัยให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง งานวิจัยที่สนใจคือการเงินเชิงพฤติกรรม ประกันสุขภาพ การคัดเลือกแบบจำลองทางสถิติ marketing analytics และกราฟฟิคเชิงสถิติ

เคยเป็นกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หลักไท  เคยเป็นอนุกรรมการทฤษฎีศาสตร์พระราชา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย เคยเป็นผู้อำนวยการศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เคยเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสถิติประยุกต์ คณะสถิติประยุกต์นิด้า

เคยเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูลคณะสถิติประยุกต์นิด้า เคยเป็นผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นสาธารณะ (นิด้าโพลล์) เคยเป็นที่ปรึกษาคณะ กรรมาธิการสาธารณสุข สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

เคยเป็นคณะทำงานพิจารณาการทำประกันภัยสุขภาพข้าราชการตามนโยบายรัฐบาล ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เคยเป็นคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรวิจัยของประเทศ ระยะ 20 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ปัจจุบันเป็นอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงด้านมาตรฐานการจัดการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. เป็นคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ในคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา เป็นอนุกรรมการส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ เป็นคณาจารย์สถาบันทิศทางไทย  เป็นคอลัมนิสต์ประจำหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ และเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ เป็นวิทยากรในรายการโทรทัศน์และวิทยุ

ปล. กระเช้าไม่รับ ชักตีนหนีถ้าจะกราบตีน เงินได้มาจ่ายค่าทนายความ และเอาไปทำบุญ เช่น จะเอาเงินไปสมทบทุนกับน้องอาร์ต เพื่อซื้อชุด PPE เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ให้โรงพยาบาลกับคุกต่างๆ ทั่วประเทศ หรืออื่นๆ ที่เป็นสาธารณะขอขอบคุณทัวร์ลงที่ประสงค์ร่วมทำบุญกับผมนะครับ

Fuangrabil Narisroj แค่อ่านประวัติ อาจารย์ แค่ ไม่กี่บรรทัด อีพวกนั้นป่านนี้คงสลบไปแล้ว